G??l?kler ve bask?lar ?rg?tlenmeye engel de?il

Birle?ik Metal-?? Sendikas??n?n ?? g?n s?recek olan 17. Merkez Genel Kurulu ba?lad?.


Birle?ik Metal-?? Sendikas??n?n ?? g?n s?recek olan 17. Merkez Genel Kurulu ba?lad?. Bostanc? Green Park Otel?de yap?lan genel kurulda Kaz?m Koyuncu Derne?i m?zik ??retmenleri m?zik dinletisi sundu. Petrol-?? Genel Ba?kan? Mustafa ?zta?k?n, Deri-?? Genel Ba?kan? Musa Servi, Emek Partisi (EMEP) Genel Ba?kan? Levent T?zel, TKP Genel Ba?kan? Aydemir G?ler?in de konuk olarak kat?ld??? genel kurulu D?SK?e ba?l? sendikalar?n ba?kanlar? ve y?netim kurulu ?yeleri de izledi.
Divan Ba?kanl????na D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi?nin getirildi?i Genel Kurul?un a??l?? konu?mas?n? yapan Birle?ik Metal-?? Genel Ba?kan? Adnan Serdaro?lu, ?4 y?l ?nce bu salonda genel ba?kan aday?yd?m. D?rt y?l sonra tekrar birlikteyiz. Bug?n kar??n?zda ayn? zamanda y?zde 50 b?y?yen bir sendikan?n genel ba?kan? olarak ??kmaktan gurur duyuyorum. B?t?n ??kart?lan g??l?klere ra?men ?rg?tlenme yap?labiliyor? dedi.
Ayr?m yapmadan b?y?yoruz
Birle?ik Metal-???te ?rg?tlenen ve 21 ayd?r grevde olan SCT Filtre i??ilerini selamlayan Serdaro?lu, ger?ekle?tirdikleri bu b?y?menin s?n?fsal refleksin, ortak akl?n ve sa?lam karakterin eseri oldu?unu ifade etti. Sendikan?n metal i??ilerinin ?ekim merkezi haline geldi?ini vurgulayan Serdaro?lu, ?60 y?ld?r bunun i?in m?cadele ediyoruz. Irk, din, dil, ya?, cinsiyet, siyasi g?r?? ve parti ayr?m? yapmadan t?m emek?ileri kucaklayan ve s?n?f ??karlar? do?rultusunda hareket eden demokratik ve ba??ms?z bir sendika olarak, t?m g??l?klere ra?men do?ru bildi?imiz yolda ilerlemeye devam ediyoruz. G??l?kler i??i s?n?f?n?n ?rg?tlenmesini engelleyecek kadar b?y?k de?il? diye konu?tu. Serdaro?lu, h?l? antidemokratik i?kolu baraj?, i?yeri baraj? uygulamalar?n?n uluslararas? s?zle?melere ayk?r? bir ?ekilde devam etti?ini s?yledi.
Serdaro?lu ki?ilere ba?l? ve g?n?birlik ??z?mleryerine uzun vadeli, ara?t?rma ve bilgiye dayal? kolektif ?al??malara a??rl?k verilmesi gerekti?ine dikkat ?ekti.
Fatura hep i??iye ??k?yor
?lkede ya?anan b?t?n sorunlar?n kendilerini de etkiledi?ini s?yleyerek ?Enflasyon y?ksek geliyor fatura bize ??k?yor, enflasyon d???yor fatura bize ??k?yor? diyen Serdo?lu, ?nemli olan?n sorunlar?n kayna??n? g?rmek oldu?unu kaydetti. K?t? giden ekonomiyi d?zeltmek ad?na kamu kurumlar?n?n birer birer ?zelle?tirildi?ini, SSK?nin tasfiye edildi?ini, emeklilik ya??n?n y?kseltildi?ini, dolayl? vergilerin art?r?ld???n?, sa?l???n paral? hale getirildi?ini hat?rlatan Serdaro?lu, ?imdilerde ise i??ilerin tek g?vencesi olan k?dem tazminat?n?n istendi?ini s?yledi. Uluslararas? sendikalarla dayan??man?n ?nemine dikkat ?eken Serdaro?lu, bu sayede ?rg?tlendikleri bir?ok fabrikada daha kolay toplus?zle?me imzalad?klar?n? kaydetti.
?1 saat genel grev?
Hemen her konuda referandum yapmak isteyen Ba?bakan?? 70 milyon insan? ilgilendiren sosyal g?venlik konusunda da referandum yapmaya ?a??ran D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi ise, ?Bu yasa emeklilik hakk?n? ortadan kald?r?yor, sa?l?k hizmetlerini paral? hale getiriyor, emekli maa?lar?n? d???r?yor. Bunlar en ?nemli ?? ba?l?k sadece? diye konu?tu. Sosyal g?venlikle ilgili Emek Platformu bile?enlerini toplant?ya ?a??rd?klar?n? ve Hak-?? d???nda herkesin kat?ld???n?, m?cadeleye haz?r olduklar?n? s?ylediklerini ifade eden ?elebi, bakan?n ?Bu sizi ilgilendirmiyor 2030?u ilgilendiriyor? s?zlerini hat?rlatarak, ??ocuklar?m?z?n, torunlar?m?z?n gelece?ini yok edecek bir yasaya kar?? seyirci olmay?z. Herkesi uyar?yorum bug?n m?cadele etmezsek yasa ??kt?ktan sonra hepinize ge?mi? olsun. ?Genel grev yapamay?z? diyorlar o zaman bir saat dahi olsa hayat? durdural?m? dedi. ?elebi, 2008 1 May?s??n? da Taksim?de kutlayacaklar?n? duyurdu.
Ortak m?cadele ?a?r?s?
Genel Kurulun ??leden sonra ki b?l?m?nde konuklar konu?ma yapt?. Sermayenin ve h?k?metlerin i??i s?n?f?n?n haklar?na d?n?k sald?r?lar? t?m d?nyada ger?ekle?tirdi?ini ifade eden uluslararas? sendikalar?n y?neticileri, ortak m?cadelenin ?nemine de?indi.
EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel ise Birle?ik Metal-???in ayn? zamanda insanl???n daha g?zel bir d?nyada ya?amas? i?in m?cadele etti?ini ifade etti. Sendikalar? ve i??i s?n?f?n? zor g?nlerin bekledi?ini ifade eden T?zel, GSS?ye de?inerek ?Bu yasa toplumun t?m kesimlerine d?n?k bir sald?r?d?r. Bu nedenle i??ilerin yan? s?ra, memurlar, k?yl?ler, kad?nlar yani halk olarak m?cadele etmemiz gerekiyor. S?rekli erteleniyor olsa da durmamam?z ve toplumun t?m kesimlerini ayd?nlatmam?z gerekiyor? dedi. Patronlar?n ve dolar milyarderlerin AKP H?k?meti?nin de deste?ini alarak, ?lkede istedikleri gibi at ko?turdu?unu belirten T?zel, i??ileri ve sendikalar? ortak m?cadeleyi ?rg?tlemeye ?a??rd?.
DSP Genel Ba?kan Yard?mc?s?n?n da bir konu?ma yapt??? Genel Kurul?da D?SK onursal ba?kan? Kemal T?rkler?in e?i Sebahat T?rkler alk??larla k?rs?ye ??kt?. T?rkler, metal i??ilerinin son y?llardaki ?rg?tlenme m?cadelesinin, kendisini ?ok mutlu etti?ini s?yleyerek, ?Yolunuz a??k olsun? dedi.
Genel Kurul?da ayr?ca ?rg?tlenme ?al??malar?ndaki ba?ar?lar?ndan dolay? Gebze, Mersin ve ?zmir ?ubeba?kanlar?na ve deste?inden dolay? Hayat Televizyonu?nda Emek Forum program?n?n sunuculu?unu yapan akademisyen, yazar Atilla ?zsever, sosyal g?venlik uzman? Ali Tezel?e plaket verildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net