?Ankara?ya sormak laz?m?

T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan ?stanbul?a kurbanl?k hayvan getirip satanlar, biz yataklar?m?zda m???l m???l uyurken so?uktan tir tir titreyerek ekmeklerini kazanmaya ?al???yorlar.


T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan ?stanbul?a kurbanl?k hayvan getirip satanlar, biz yataklar?m?zda m???l m???l uyurken so?uktan tir tir titreyerek ekmeklerini kazanmaya ?al???yorlar.
Verdikleri eme?in kar??l???n? alamad?klar?n? s?yleyen kurban sat?c?lar?, ?Bunun nedenini de Ankara?ya sormak gerek? diyorlar. Hayvanlarla ayn? ?ad?rda yatan sat?c?lar, ?G?nde 3-4 saat uyuyabilmi?sen ne mutlu sana? diyorlar. Tek yemekleri ekmek aras? domates ve so?an olan kurbanl?k hayvan sat?c?lar?, ya?amlar?n? anlatt?. Tokat?tan gelen 40 ya??ndaki Murat Kara, ?Hayvan?n alt?nda yat?yoruz desek yeridir. Sabah 5?te hayvan?n yemini haz?rl?yoruz. 6?da suyunu vermemiz gerekiyor, ama ak?amdan su gelmedi?i i?in 8-9?a kadar belediyenin su getirmesini bekliyoruz. ?u an hi? rahat bir ya?am?m?z yok. Ancak elimizdeki mal?n hepsini satarsak, o zaman ?ad?r?m?z? y?k?p y?z?m?z g?lerek gidebilece?iz evlerimize. Evde bizi bekleyen ?oluk ?ocuk da o zaman bayram edebilecek. E?er elimizde mal kal?rsa, bir dahaki bayrama kadar bize bayram mayram yok? diyor.
Bir o?lunun askerde oldu?unu, ???n?n ise okudu?unu kaydeden Kara, konu?mas?n? s?yle s?rd?r?yor:
?Verdi?imiz eme?in kar??l???n? alam?yoruz. Vatanda??n da al?m g?c? yok. Bunun nedenini de Ankara?ya sormak gerek.?
?Geceleri ?ok ???yoruz?
16 ya??ndaki Co?kun Yavuz ise kurbanl?k hayvan sat?c?lar?na yard?m ediyor. Hayvanlara su ve yem veren Yavuz, hayvanlar?n temizli?iyle de ilgileniyor. ?stanbul?a ilk kez gelen Yavuz, ?Sabahtan ak?ama kadar hayvanlarla u?ra??yoruz. Yemi, suyu, temizli?i? ??lende 1-2 saat buralarda dola??yorum i?te. Bir a?a?? bir yukar? y?r?y?p duruyorum. Taksim?e hi? ??kmad?m ama i?te ?u a?a??lara kadar inip geliyorum? diyor. Ak?amlar? d??ar?da yatt?klar? i?in ?ok ???d?klerini belirten Yavuz, ?ad?rdan hayvan ?al?nmas?n diye geceleri n?bet tuttuklar?n? s?yl?yor. ?te yandan kurbanl?k sat?c?lar?ndan bayram g?n? har?l?k alacak olan Yavuz, ?Ne kadar verirlerse o kadar alaca??z. Hele para bir elime ge?sin, ona g?re nas?l de?erlendirece?imi d???nece?im? diyor.
?Zor ?artlarda ya??yoruz?
?Burada banyo yok, yatak yok. En ?ok bunlardan dolay? zor durumday?z? diyen Fuat K?r ise Ordu?dan gelmi?. Belediyenin kendilerinden binlerce YTL almas?na ra?men hi?bir hizmet vermedi?ini belirten K?r, belediyenin an az?ndan kendilerine kapal? bir yer g?stermesini istiyor. K?r, ?Her g?n kendimiz temizliyoruz buran?n ?amurunu. Belediye hi? de?ilse bir ?ak?l getirip d?kebilirdi ?ad?rlar?n ?n?ne. Zaten zor ?artlarda ya??yoruz. Sabahtan ak?ama kadar hayvanlarla u?ra??yoruz. Ekmek, domates ve so?andan ba?ka bir ?ey yiyemiyoruz? diyor. (?stanbul/EVRENSEL)
Nihat Karada?
www.evrensel.net