nerde o eski arife g?nleri...

  • Eski bayramlara g?re biraz daha eskilerde, yani eski arife g?nlerinde biz ?ocuklar...


    Eski bayramlara g?re biraz daha eskilerde, yani eski arife g?nlerinde biz ?ocuklar... ?eklinde ba?layan bir c?mle duydu?umu hat?rlam?yorum. Arife g?nlerini kimse adam yerine koymaz, illaki Arif olmak laz?m adam yerine konmak i?in. H?lbuki arifesiz bayram olmaz. Arife g?n?, bayramda ne yapaca??m?z? d???n?r?z. Bir sonraki g?n k?s oldu?umuz kom?ular?m?zla nas?l bar??aca??m?z? ve onlara, d??manl?k etmenin ve k?s olman?n ne kadar k?t? bir ?ey oldu?unu hat?rlatma haz?rl?klar? yapar?z. D??manl???n, k?s olman?n kavga tarihinden en fazla bir sonraki bayrama kadar s?ren bir durum oldu?unu an?msar?z. Dinimiz ve kinimiz gere?i d??manl??? m?barek g?nde bitirmek gerekir. Arife g?n? d??manlar?m?z?n, kavga edi? s?ras?na g?re, bar??ma listesi yaparak sa? sakal t?ra?? oluruz. Tabi bayramlarda daha ?ok bireysel ?aptaki d??manl?klar anla?malarla sona erer. Lozan Antla?mas?, Mondros M?tarekesi gibi b?y?klerin d??manl???n? sona erdiren anla?malar?n arife g?nlerinde veya bayramlarda yap?ld???n? zannetmiyorum. Kurban Bayramlar?n?n geli?ine en ?ok da davulcular, zurnac?lar ve d???n evi sahipleri sevinirler. Dinimizce iki bayram aras? evlenmek g?nah say?ld??? i?in kurban bayram?n?n geli?i ayn? zamanda d???n sezonunun a??l??? demektir. Bir arkada??m ge?en ?eker bayram?ndan hemen sonra evlendi; kendisine iki bayram aras? evlenmenin dinimizce g?nah oldu?unu hat?rlatt?m, o g?nden beri, yakla??k iki ayd?r e?iyle birlikte kilisede ya??yorlar. Bu Kurban Bayram??nda evine d?nerler; ama bu sefer de Kurban Bayram? ile bir sonraki ?eker Bayram? aras? ba?layacak. ?eker Bayram? ile Kurban Bayram? aras? evlenmek g?nahsa Kurban Bayram? ile ?eker Bayram? ars?ndaki s?re iki bayram aras? de?il mi? Madem iki bayram aras? g?nah... Her zaman iki bayram aras?... Ama ne yapars?n i?te art?k bir kere gelenekler ve g?nah sistemi yerli yerine oturmu?tur. Hatta o kadar oturmu?tur ki, ?stiklal Mar???n?n on k?tas? okunsa da yerinden kalkmazlar. Benim hat?rlad???m eski bayramlar hep yaz aylar?na denk gelirlerdi. O y?zden o bayramlar?n geceleri serin ve k?sa, g?nd?zleri ise ?ok s?cak ve ?ok uzun ge?erdi. Netice itibariyle, s?caktan ve g?n?n uzamas?ndan bunal?p, ayn? g?n i?erisinde kom?ular?m?z?n hem ?eker Bayram??n? hem de Kurban Bayram??n? kutlad???m?z olurdu. G?n?n arta kalan zaman?nda da zek?t olarak Arabistan topraklar?na giderdik. O zamanki bayramlar?n en zor taraf? bence, bayram mesajlar?n?n ve al?nan hay?r dualar?n?n yerlerine ge? ula?mas? sorunuydu. Zamanla teknolojinin geli?mesi ve ozon tabakas?n?n delinmesiyle bayram mesajlar? ve bayram hay?r dualar? hedeflerine daha ?abuk ula??r oldular.
    Aziz G?ltekin [[email protected]]
    www.evrensel.net