Burhan G?nel?in yeni ?iirleri: Ad?nla

?yk? ve romanc? olarak edebiyat?m?z?n ?nemli adlar?ndan biri olan Burhan G?nel, ?Sonsuz ve Gizli?den sonra, ikinci ?iir kitab?n? ??kard?.


?yk? ve romanc? olarak edebiyat?m?z?n ?nemli adlar?ndan biri olan Burhan G?nel, ?Sonsuz ve Gizli?den sonra, ikinci ?iir kitab?n? ??kard?.
Bir b?l?m edebiyat?? aras?nda, g?n?m?zde de kabul g?ren bir anlay?? vard?r. Bu anlay??a g?re; roman?n, fazladan edilmi? ya da metne gereksiz girmi? birka? t?mceyi kald?rabilece?i, buna kar??n ?yk?n?n fazla bir t?mceye, ?iirin ise bir s?zc??e bile tahamm?l edemeyece?i s?ylenir. Bu durum, teknik ve estetik y?nden ?iirin mutfa??nda yap?lacak olan ?al??man?n ne kadar ?nemli oldu?unu g?sterir. ??nk? ?air, c?mle yap?s?n? bozar, s?zc?klerin anlam ve kullan?m?n? ?zg?nle?tirdi?i dizelerle ?iirini kurar. Bu bak?mdan.y?llar?n? ?yk? ve romana adam?? olanlar?n sonradan yapt?klar? ?iir ?al??malar?, ?o?unlukla ba?ar?l? olmaz.
Burhan G?nel?in, Kar?? Yay?nlar?ndan ??kan ?Ad?nla? adl? kitab?ndaki ?iirler, ?yk? ve romanc?l???n?n yan? s?ra, iyi bir ?airle de kar?? kar??ya oldu?umuzu s?yl?yor.
?Su satt?m gazoz satt?m / Zeki M?ren ?ark?lar? / halk hik?yeleri ?ahmeran / Konya?da Kayal?park?ta / g?ky?z?n? satt?m / sevimli bir ?ocuktum / ?ocuklu?umu satt?m?
dizeleriyle ?zge?mi?inin ?iirini yazmakla s?ze ba?layan G?nel, ?iirini:
??yoksunlu?umun kayal?klar?na / ya?ad?klar?m? b?rakt?m / sonra doludizgin y?llar boyunca / binip a?klar?n k?sra??na / b?t?n cehennemleri dola?t?m?
dedi?i dizelerle bitiriyor. Sonra (G?ky?z? ?iirleri, K?rlang?? G?ncesi, Sevmek Yaln?z, K?rkikindi) adlar?n? ta??yan d?rt b?l?ml? kitab?ndaki ?iirlerin kap?lar?n?, hayat?n i?inde de?i?ik hallerle kar??m?za ??kan a?ka a??yor.?Yar?n Yine? ?iirinin:
??imdi ay?kl?yorum aklar?n? / ka?lar?m?n aras?ndan ?ocuklu?umun / bakarken aynan?n i?ine do?ru / bulutlar ak?yor ?zerimden / sabah co?kunlu?uyla k?rlang??lar?
dizelerinde bir ?rne?i g?r?ld??? gibi, gerek ku?lar?n, ?zellikle de k?rlang??lar?n ?nemli bir yeri var Burhan G?nel?in ?iirinde. Bu nedenle de, hemen her ?iirinde ku?lar ve k?rlang??lar yer al?yor. ??nk?, ?ocukken evlerinin dam?nda yuva kuran k?rlang??lar oyunda?? olmu?tur. Bundan ?t?r? k?rlang??lara hem e?kiyal???, hem eme?i, hem ?zg?rl???, hem de:
??ret beni yarat beni / eme?in sevdas?ndan / ?mr?n?n sarn?c?ndan ge?ir ve evir beni / / ?evir beni ?emberinde / havaland?r u?ur beni / ve g?zelle / / k?rlang?? olay?m g?klerinde / u?ur beni kanatland?r / A?k olsun ad?m / mademki ?zleminden yarat?ld?m?
dizelerinde oldu?u gibi a?k? y?kl?yor. S?zc?kleri ince bir elekten ge?irdikten sonra dizelerine kabul eden, ?iirini kurarken bi?ime ve sese ?zen g?steren Burhan G?nel, s?ylemde de de?i?ik y?ntemler kullan?yor. ?rne?in ?K?rkikindi? ?iirinde:
?K?r?p a?ars?n belki ya?murun biri / vuruyor omuzlar?ma k?rkikindi / ?slat?p ge?erken i?imdeki / bin y?ll?k pasl? kilidi? bi?iminde birbirini s?ren dizelerle, d?zyaz?-?iir anlat?m?na y?nelirken, ?Sevda Yeniden? ?iirinde yer alan:
?Hani bir ?ocuk vard? / benim ya??mda a?a?? yukar? / sabah ???mas?yla k?rfezin k?y?s?n? / dolanan trenin penceresinde / sessizce a?lard??
dizeleriyle ?yk?sel bir anlat?m? ye?ledi?i g?r?l?yor. ?Boynuzlu ?iir?de ise, halk aras?nda de?i?ik bi?imlerde s?ylenen bir deyi?i, mizah ??elerinden yararlan?p, ince bir ta?lamaya d?n??t?r?yor. Ne ki, Burhan G?nel?in ?Ad?nla? adl? yeni kitab?nda yer alan ?iirlerin eksenini a?k olu?turuyor. Kad?n g?zelliklerinden, insan?n i?sel enginliklerine uzanan a?k. K?r?i?eklerinden ku?lar?n ayaklar?yla d?llenmelere, kelebeklerin akl? zorlayan renklerine boylanan a?k. Karde?likleri, arkada?l?klar? ve dostluklar? besleyen, eme?i kutsayan a?k. G?len ?ocuk y?zlerinin sevecenli?iyle her canl?n?n ?zg?nl???yle yeniden ve yeniden ?retilen a?k. G?zelerimizi olu?turan, bizi biz yapan a?k.
??te Burhan G?nel?in ?iirlerinde, bireysel ate?lemenin yaratt??? a?k?n yan? s?ra, i?inde hayat? evrensel de?erleriyle kucaklayan a?k? bulacaks?n?z.
A?k olgusuna, at g?zl???yle bakmayanlar?n sevece?i ?iirlerden olu?uyor G?nel?in ?Ad?nla? kitab?.
G?ng?r Gen?ay
www.evrensel.net