?Eme?imiz bir mal gibi sat?lamaz?

?ukurova ?niversitesi (??) Balcal? T?p Fak?ltesi?nde ?al??an ta?eron sa?l?k emek?ilerinin bir anlamda kaderini belirleyen ihale protestoyla ba?lad?. Yakla??k 1000 i??iyi ilgilendiren ihaleye tepki g?steren i??iler, emeklerinin mal gibi pazarlanmas?na tepkili.


?ukurova ?niversitesi (??) Balcal? T?p Fak?ltesi?nde ?al??an ta?eron sa?l?k emek?ilerinin bir anlamda kaderini belirleyen ihale protestoyla ba?lad?. Yakla??k 1000 i??iyi ilgilendiren ihaleye tepki g?steren i??iler, emeklerinin mal gibi pazarlanmas?na tepkili.
?Sa?l?k hakt?r sat?lamaz?, ?Ta?eronu sa?l?ktan s?p?rece?iz?, ?Ta?eron i??iyiz, ?rg?tl?y?z g??l?y?z? sloganlar? ile poliklinikler ?n?nde toplanan i??ilere, SES Adana ?ubesi, Adana Tabip Odas? ve D?SK B?lge Temsilcisi Kenan Aslan da destek verdi.
Eylemde i??ilere seslenen Dev Sa?l?k-?? ?rg?tlenme Sekreteri Sevin? Hocao?ullar?, Kurban Bayram? arifesinde i??ilerin emeklerinin bir kurban gibi pazarland???n? belirtti. ?halenin i??ilerle g?r???lmeden yap?lmas?n?n kabul edilemeyece?ini s?yleyen Hocao?ullar?, ?Y?netim sanki hastaneye bir cihaz al?r gibi eme?imizi pazarl?yor. ?ki y?l ?nce ta?eronla?t?rmaya kar?? ba?latt???m?z m?cadelemiz ayn? kararl?l?kla devam edecektir? dedi.
SES Adana ?ube Y?neticisi Nazan Ero?lu ise verdikleri m?cadelenin ayn? zamanda paras?z ve nitelikli sa?l?k hizmetini sa?lamay? da ama?lad???n? vurgulad?.
Dev Sa?l?k-?? ?ukurova B?lge ?ube Ba?kan? Mustafa Hotlar da yap?lan ihalenin hastanede ?al??an teknisyenleri, hasta bak?c?lar?, sekreterleri, b?ro memurlar?n? ve temizlik g?revlilerini ilgilendirdi?ini aktard?. Sa?l?k hizmetinin nitelikli verilebilmesi i?in de m?cadele ettiklerini s?yleyen Hotlar, bunun ta?eron ?irketler ile m?mk?n olamayaca??n? dile getirdi. ???iler a??klaman?n ard?ndan taleplerini y?netime iletti. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net