Kosova?da ??z?ms?zl?k s?r?yor

BM G?venlik Konseyi, Kosova?n?n nihai stat?s? konusunda bir karara varamad?. Rusya, Pri?tine ile Belgrad aras?ndaki m?zakerelerin devam etmesi gerekti?ini savunurken, ABD ve AB ?lkeleri temsilcileri art?k m?zakerelere gerek kalmad???n? ve Kosova?n?n ba??ms?zl??? yolunda harekete ge?ilmesi gerekti?ini ima ettiler.


BM G?venlik Konseyi, Kosova?n?n nihai stat?s? konusunda bir karara varamad?. Rusya, Pri?tine ile Belgrad aras?ndaki m?zakerelerin devam etmesi gerekti?ini savunurken, ABD ve AB ?lkeleri temsilcileri art?k m?zakerelere gerek kalmad???n? ve Kosova?n?n ba??ms?zl??? yolunda harekete ge?ilmesi gerekti?ini ima ettiler.
Konseyin bas?na kapal? ge?en toplant?s?na, Konsey D?nem Ba?kan? ?talya?n?n D??i?leri Bakan? Massimo D?Alema ba?kanl?k etti.
Bel?ika?n?n BM Daimi Temsilcisi B?y?kel?i Johan Verbeke, toplant?n?n ard?ndan ABD ve AB ?lkeleri ad?na ortak bir a??klama yaparak, Pri?tine ile Belgrad aras?nda m?zakerelerin devam etmesinin anlam? kalmad???n?, iki taraf aras?nda a??lamayan ?egemenlik? sorununun bulundu?unu belirtti. Verbeke, BM G?venlik Konseyi?nde Kosova?n?n nihai stat?s? konusunda bir anla?ma sa?lanamamas?n?n ?z?c? oldu?unu belirtti. AB?nin sorunun ??z?m?nde rol oynamaya haz?r oldu?unu da kaydeden Verbeke, Kosova?daki stat?konun kabul edilemeyece?ini vurgulad?.
ABD ve AB?ye ele?tiri
Rusya?n?n BM Daimi Temsilcisi B?y?kel?i Vitali Churkin ise yapt??? a??klamada, ABD ve AB ?lkelerini ele?tirerek, Pri?tine ile Belgrad aras?nda m?zakerelerin devam etmesi gerekti?ini kaydetti. Churkin, Kosova?n?n tek ba??na ba??ms?zl?k ilan etmesinin uluslararas? hukuka ve 1244 say?l? G?venlik Konseyi Karar??na ayk?r? olaca??n? ifade etti.
S?rbistan Ba?bakan? Voyislav Ko?tunitsa da Kosova?n?n Bat??n?n deste?iyle ba??ms?zl???n? ilan etmesinin, BM ?art??na ayk?r? olaca??n? ve uluslararas? krize yol a?abilece?ini s?yledi. Ko?tunitsa, hukuktan yana olduklar?n? ve 1244 say?l? G?venlik Konseyi Karar??n?n Kosova?n?n ba??ms?zl???na izin vermedi?ini savundu.
Kosova?n?n Ba?kan? Fatmir Seydiu ise yapt??? a??klamada, Yugoslavya?n?n da??lmas?n?n ard?ndan 20 y?ld?r devam eden ?izolasyon, sava? ve siyasi belirsizlikten? b?kt?klar?n? belirterek, 1990?larda Kosoval? Arnavutlara kar?? yap?lan etnik temizlikten s?z etti. Seydiu, S?rb?stan ile Kosova?n?n ayn? devlet alt?nda art?k bir arada ya?amayaca??n? kaydetti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net