Yekta Kara?n?n Carmen?ine yo?un ilgi

?nl? opera y?netmenimiz Yekta Kara, alt? ay? a?k?n bir haz?rl?k d?neminden sonra Fransa?da Georges Bizet?nin ?Carmen? operas?n? sahneye koydu.


?nl? opera y?netmenimiz Yekta Kara, alt? ay? a?k?n bir haz?rl?k d?neminden sonra Fransa?da Georges Bizet?nin ?Carmen? operas?n? sahneye koydu. Carmen?in pr?miyeri, Paris?in en b?y?k g?steri mek?n? olan Bercy?de 10 bin izleyici ?n?nde yap?ld? ve Yekta Kara g?steri sonunda dakikalarca ayakta alk??land?.
Koreografisi de Yekta Kara taraf?ndan yap?lan Alman-Frans?z ortak yap?m? Carmen?de Arjantinli, Venezuelal?, ?ek, Romen, Alman opera sanat??lar?n?n yan? s?ra, gen? T?rk ?anc?lar da rol ald?. Ba?rol ?ingene K?z? Carmen?i Mezzosoprano Aylin Ate? ?stlenirken, Mercedes rol?n? Mezzosoprano Nesrin G?n?lda?, Morales?i Bas Noyan Co?kun yorumlad?. Kost?m tasar?m? da gene bir T?rkiyeli tasar?mc?ya, Gizem Betil?e ait olan Carmen?de Yekta Kara, on yedi farkl? ulustan sanat??larla ve teknik kadroyla ?al??t?.
Carmen ile ilgili olarak y?netmen Yekta Kara?n?n ba?ar?s? Frans?z medyas?nda geni? yer bulurken, sanat??yla Fransa?n?n pek ?ok kentinde yap?lan bas?n toplant?lar?, televizyon ve radyo s?yle?ileri son derece olumlu yank? yapt?. Yekta Kara?n?n kat?ld??? programlar, ?zellikle Lyon, Marsilya, Nice, Toulouse, Dijon?daki televizyon kanallar?nda defalarca yay?nland?.
Yekta Kara?n?n 200 sanat?? ve ?ok b?y?k bir teknik kadro ile sahneye koydu?u Carmen, Frans?z medyas?ndaki sahne sanatlar? ele?tirmenlerince ?An?tsal Opera? olarak tan?mland?. Yekta Kara, Carmen?in rejisinde ve yorumunda ?a?da? teknolojinin t?m olanaklar?ndan yararland???n? vurgularken, projenin amac?n? ?operay? geni? kitlelere ula?t?rmak, sevdirmek? olarak ?zetledi. Yekta Kara ?Opera yaz?n?n?n bu ?nl? ve ?l?ms?z eserini anavatan?nda sahnelemi? olmam benim i?in ge?ekten son derece b?y?k bir k?van? ve onur konusu,? dedi.
Di?er taraftan, Carmen?in, yeni y?lda Budape?te?ye, Cenevre?ye, Viyana?ya, Prag?a, Lizbon?a, ?e?itli Almanya kentlerine, Meksika, Brezilya, ?ili, Arjantin gibi G?ney Amerika ?lkelerine turne yapaca??, Fransa?daki temsillerinin bilet fiyat?n?n 39 Avro?dan ba?lay?p, 105 Avro?ya kadar ??kt??? ??renildi.
Frans?z besteci Georges Bizet taraf?ndan 1875 y?l?nda yaz?lan Carmen, d?nyan?n en ?ok sahneye konan opera eserlerinden biri say?l?yor. ?spanya?n?n Seville kentinde ge?en ?yk?, g?zel ?ingene k?z? Carmen ve ona a??k olan y?zba?? Don Jose ile bo?a g?re??isi Escamillo aras?ndaki ihtirasl? a?k ??genini anlat?yor. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net