isim, ?ehir, bitki, artist

  • ?sim, ?ehir, bitki, artist oyununu ?o?umuz oynam???zd?r. Alfabenin herhangi bir yerinden ba?lanabilir bu oyuna, ama bizim i?in, ?ran alfabesinin bitti?i yer oyunun ba?lang?? noktas?d?r.


    ?sim, ?ehir, bitki, artist oyununu ?o?umuz oynam???zd?r. Alfabenin herhangi bir yerinden ba?lanabilir bu oyuna, ama bizim i?in, ?ran alfabesinin bitti?i yer oyunun ba?lang?? noktas?d?r. Alfabemizin bitti?i yerde ise Yunanl? oyuncular devam ederler kendi alfabeleriyle oyuna. Eskiden bu oyunun ba??ml?l?k yapt??? da olurdu. Baz? oyuncular?n zamanla ?ok ?nlenip oyuna sonradan artist olarak girdikleri de olmu?tur muhakkak. Oyundaki her ?ey zamanla oyunun i?inde farkl? bir oyuncuya d?n???rd?. Mesel? oyunun i?inde isim olarak kullan?lan bir insan zamanla ?lm?? ve oyunda iskelet (e?ya) olarak ebediyete kavu?mu?tur. Veya oyunu oynayan bir isim y?llar sonra bilgisayar oyunlar? kar??s?nda hareketli bir cisim halini alm?? olabilir. Ad? ge?en baz? ?ehirler daha sonralar? g?? ald?-g?? verdi, milli duygular? h?zla hareket eden sak?ncal? ?ehirler listesine girdiler. Oyun sonunda g?zel g?r?n?ml? bitkileri artistlere hediye etti?imiz de olurdu. Hakemi olmazd?; ??nk? bu oyunda hi?bir kavgan?n ad? sorulmazd?. G?n?n her saati oynanabilirdi bu oyun ama genellikle ak?am saatleri uygun g?r?l?rd?. Yani hava ?artlar? ve zemin her zaman bu oyunun oynanmas?na m?sait olurdu. Yan hakemleri de olmazd? ama futbolcu isimlerinin soruldu?u versiyonlar?nda, tedbir olsun diye, oyunun oynand??? evin ?n?nde bir yan hakem bekletilirdi. Baz? isimler ister istemez oyuna ciddi bir hava getirirlerdi. Bu isimleri oyunda kullanmak isim sahiplerinden onay almak gerektirirdi, e?er izin al?nmazsa da, isim yerine, isminin a??klanmas?n? istemiyor -isteyecek gibi de g?r?nm?yor, ?eklinde bir not d??erdik. Ola?an?st? d?nemlerde da?da yeti?en bitkilerin adlar?n? da gerekli izinleri ald?ktan sonra kullan?rd?k. Da?a ??km?? bitkilerin isimlerini oyunda kullanmak yerine, o bitkileri hemen yiyip sindirirdik. Oyun bittikten sonra da oyunda yapt???m?z son de?i?iklikleri kaydedip herkes kendi psikolojisinin i?ine da??l?rd?. Oradan durumumuzu biraz d?zeltip ??kt?ktan sonra isim, ?ehir, bitki, artist oyunun b?t?n ara? ve gere?lerinin yenilendi?ini g?rd?k. Bir askeri darbenin ad?, bir ?slamiyet ?e?idi, bir general ad?, bir derin devlet ?ehri ismi, s?n?r ?tesi operasyon ad?, hortumlanan banka ad?, cezaevi ?e?idi gibi ara?larla oynamaya ba?lad?k yeni d?nem oyunumuzu. Bu ara?larla oyun mu oynan?r, diye sormay?n. Ayr?ca, d??ar?dan oyun i?in ara? ve gere? getirmek yeterince yasaklanm?? durumda. ??nk? hi?birimiz bu kadar d??ar?dan oyun malzemesi bulup getiremeyiz. Sadece b?t?n k?t? hava ?artlar?nda ve k?t? zeminlerde oynan bir oyun durumuna geldi. ?nceldi?i yerde her g?n biraz daha incelme oluyor.
    Aziz G?ltekin
    www.evrensel.net