?stanbul?da g?venlik eziyeti

?nceki g?n Mecidiyek?y?de bulundu?u belirtilen bomban?n ard?ndan kentte g?venlik ?nlemleri art?r?ld?.


?nceki g?n Mecidiyek?y?de bulundu?u belirtilen bomban?n ard?ndan kentte g?venlik ?nlemleri art?r?ld?. Metro istasyonlar? ve tramvay duraklar? gibi toplu ula??m ara?lar?n?n bulundu?u yerler ile kamu kurum ve kurulu?lar? etraf?nda da resmi ve sivil giyimli g?revlilerce ek g?venlik tedbirleri al?nd?. Atat?rk Havaliman??nda da g?venlik denetimleri s?kla?t?r?ld?. Polis ve ?zel g?venlik ekipleri, ??pheli g?rd?kleri valizleri a?t?r?rken, ??phelendikleri ki?iler hakk?nda Genel Bilgi Toplama (GBT) i?lemi yap?yor.
Havaliman?na giren yolcu ve yak?nlar?, x-ray cihaz?nda detayl? aran?rken, cihaz?n s?rekli ikaz verdi?i ki?ilerin ayakkab?lar?n? da ??kartmalar? isteniyor. Polis yetkilileri, havalimanlar?n?n d?nyan?n en iyi korunan noktalar? oldu?unu belirterek, denetimlerin s?rekli ayn? titizlikle yap?ld???n? kaydettiler.
?te yandan, Mecidiyek?y?de ?antas?ndaki patlay?c? maddeyle yakaland??? iddia edilen ki?inin emniyetteki sorgusu s?r?yor. Polisin konuyla ilgili g?zalt?na ald??? 3 ??phelinin de Ter?rle M?cadele ?ube M?d?rl????ndeki i?lemlerinin devam etti?i ??renildi. Sahte bir kimlikle yakaland??? a??klanan ki?inin s?rt ?antas?nda ele ge?irilen 3.5 kilogram A-4 tipi patlay?c? ile Yenibosna?daki bir evde yap?lan aramada elde edilen patlay?c? maddenin, Kriminal Polis Laboratuvar??nda incelendi?i belirtildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net