2008?in vergi ve cezalar? a??kland?

Emlak, ?evre ve temizlik, motorlu ta??t vergileri ile vergi cezalar?, defter tutma hadleri ve resmi i?lemlerde al?nan har?lar?n 2008 y?l?nda uygulanacak tutar ve oranlar? belli oldu.


Emlak, ?evre ve temizlik, motorlu ta??t vergileri ile vergi cezalar?, defter tutma hadleri ve resmi i?lemlerde al?nan har?lar?n 2008 y?l?nda uygulanacak tutar ve oranlar? belli oldu.
Maliye Bakanl????n?n s?z konusu vergi, ceza ve hadlere ili?kin tebli?leri Resmi Gazete?de yay?mland?. Buna g?re, mobil telefon aboneli?inin ilk tesisinde (operat?r de?i?iklikleri hari?) al?nan ?zel ileti?im vergisi, y?zde 7.2 olan 2007 y?l? ?yeniden de?erleme oran?? kadar art?r?larak 2008 i?in 27 YTL 80 YKr olarak belirlendi. S?z konusu tutar, 2007 y?l?nda 26 YTL olarak uygulanm??t?.
Emlak vergisine tabi de?erler, yeniden de?erleme oran?n?n yar?s? kadar olmak ?zere y?zde 3.6 art?r?ld?.
?evre temizlik vergisi
2008 y?l?nda ?denecek ?evre temizlik vergisi ise konutlarda su t?ketim miktar? esas al?narak, b?y?k ?ehirlerde metrek?p ba??na 18 YKr, di?er yerlerde ise 15 YKr olarak hesaplanacak. S?z konusu vergi, 2007 y?l?nda metrek?p ba??na b?y?k ?ehirlerde 17 YKr, di?er yerlerde 14 YKr olarak uyguland?.
??yeri ve di?er ?ekillerde kullan?lan binalardan 2008?de al?nacak ?evre ve temizlik vergisi tutarlar? ise, y?zde 7.2 olan 2007 y?l? yeniden de?erleme oran? kadar art?r?larak bina gruplar? ve derecelerine g?re yeniden belirlendi. Buna g?re 2008 y?l?nda al?nacak ?evre ve temizlik vergisi, b?y?k ?ehirlerde bina gruplar? ve derecelere g?re 18 YTL ile 2 bin 125 YTL, b?y?k ?ehirler d???ndaki belediyelerde ise 15 YTL ile 1700 YTL aras?nda de?i?iyor.
S?z konusu vergi, b?y?k ?ehir belediye s?n?rlar? i?indekiler hari? olmak ?zere, kalk?nmada ?ncelikli y?relerde ve n?fusu 5 binden az belediyelerde, y?zde 50 indirimli olarak uygulan?yor.
Fi? vermeyene 68 bin YTL ceza
1 Ocak 2008?den itibaren ge?erli olacak vergi cezalar? da yeniden de?erleme oran? kadar art?r?ld?. Buna g?re perakende sat?? fi?i, ?deme kaydedici cihaz fi?i, giri? ve yolcu ta??ma bileti, sevk irsaliyesi, ta??ma irsaliyesi, yolcu listesi, g?nl?k m??teri listesi ile Maliye Bakanl????nca d?zenleme zorunlulu?u getirilen belgelerin d?zenlenmemesi, kullan?lmamas? veya bulundurulmamas?n?n cezas? 68 bin YTL?ye ??kar?ld?.
Vergi Usul Kanunu uyar?nca fatura, gider pusulas?, m?stahsil ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve al?nmamas? durumlar?nda uygulanan ceza 149 YTL?ye y?kseltildi.
Birinci derece usuls?zl?k cezas? sermaye ?irketleri i?in 80 YTL, sermaye ?irketi d???nda kalan birinci s?n?f t?ccar ve serbest meslek erbab? i?in 50, ikinci s?n?f t?ccar i?in 25 YTL, gelir vergisinden muaf esnaf i?in 13 YTL olarak uygulanacak.
Kamu kurum ve kurulu?lar? ile ger?ek ve t?zel ki?ilerce yap?lacak i?lemlerde zorunlu olmas?na ra?men vergi numaras? kullanmadan i?lem yapanlara uygulanacak ceza 170 YTL?ye ??kt?. (?stanbul/EVRENSEL)
Defter tutma hadleri

2008 y?l?nda ge?erli olacak defter tutma hadleri de 2007 yeniden de?erleme oran? kadar olmak ?zere y?zde 7.2 art?r?larak yeniden belirlendi. Buna g?re, bilan?o hesab? esas?na g?re defter tutmada esas al?nan y?ll?k al?? tutar? 107 bin, y?ll?k sat?? tutar? da 150 bin YTL?ye y?kseltildi. Y?ll?k al?? tutar?na ili?kin had bu y?l 100 bin, sat?? tutar?na ili?kin had ise 140 bin YTL olarak uygulanm??t?.
www.evrensel.net