DURUM

 • Kuzey Irak?a yap?lan son hava sald?r?lar? tart???lmaya devam ediyor. Bu konuya ili?kin Cumhurba?kan? G?l ve Ba?bakan Erdo?an??n yak?n zamanda baz? de?erlendirmeleri oldu.


  Kuzey Irak?a yap?lan son hava sald?r?lar? tart???lmaya devam ediyor. Bu konuya ili?kin Cumhurba?kan? G?l ve Ba?bakan Erdo?an??n yak?n zamanda baz? de?erlendirmeleri oldu. Bu de?erlendirmeler olduk?a d???nd?r?c? ve gelecek i?in kayg? verici. ?rne?in ?T?B?TAK bilim ?d?lleri t?reninin ard?ndan, g?ndeme ili?kin sorular? yan?tlayan Cumhurba?kan? G?l, ABD ile PKK konusundaki i?birli?inden memnun oldu?unu? s?yleyebiliyor. G?l ???ler iyi gidiyor, m?ttefikli?e yak???yor? tespitinde bulunuyor.
  Di?er taraftan Ba?bakan Erdo?an Kanal 7 Televizyonu?nda g?ndeme ili?kin sorular? yan?tlarken ??yle diyor, ???yle bir kanaat var, ?ABD bir ?ey yap?yorsa muhakkak bir kar??l??? vard?r. E?er destek veriyorsa T?rkiye?ye, kar??l???nda da bir ?ey alacakt?r? alg?lamas? var? dedikten sonra, ?Sizin 5 Kas?m?da bunu taahh?t etti?inizi s?yl?yorlar? sorusuna ?u kar??l??? veriyor: ?Bu de?erlendirmeler ??k de?il, ?ok ?irkin, ?ok al?ak?a. T?rkiye Cumhuriyeti Ba?bakan?, bir ?eyler vermek kar??l??? b?yle bir i?birli?ine girecek kadar ?erefsiz de?ildir, de?erlerini bu denli kaybetmi? de?ildir.?
  Bu tespit ve de?erlendirmeleri alt alta koydu?umuzda ortaya nas?l bir tablo ??k?yor? Cumhurba?kan? yap?lan i?birli?inin m?ttefikli?e yak??t???n? s?ylerken, Ba?bakan, i?birli?i kar??l???nda bir ?ey verilmedi?ini hiddetli s?zlerle yalanl?yor. CHP, MHP muhalefeti derseniz, onlar zaten yap?lan i?ten memnun ve operasyonlar?n derinle?ip, yayg?nla?arak devam etmesini istiyorlar. A??k?as? ?lkeyi y?netenler ve onlar?n ?muhalefetleri? yap?lan i?ten gayet memnunlar ve durumun b?yle devam edip gitmesinden yanalar.
  Ama bu tabloyu do?ru yorumlamak i?in ?unlar? k?saca hat?rlamak gerekiyor: Bombalanan PKK, bu ?lkede ya?ayan K?rt vatanda?lar?n kurdu?u bir ?rg?t ve siz be?enseniz de, be?enmeseniz de, ?u ya da bu politikas?n? ele?tirseniz de, kar?? ??ksan?z da K?rtler ad?na siyaset yapan bir ?rg?t. Peki K?rtler kim? K?rtler egemen s?ylemle ifade edecek olursak ?bin y?ld?r T?rklerle beraber ya?ayan bir halk.? Bu halk bug?n ne istiyor? Karde??e ya?ant?m?z devam etsin ama benim dilimi, k?lt?r?m? tan?, bana senin sahip oldu?un haklar? ver, bana sayg? g?ster, ??nk? karde?li?in gere?i bu? diyorlar.
  ?imdi Cumhurba?kan? ve Ba?bakan bu ?bin y?ll?k karde?li?e kar??? d?n?n yeni yetme m?ttefiki -son 50 y?ld?r- ABD ile i?birli?i yap?yorlar, bundan ?v?n?le s?z ediyorlar, bunun m?ttefikli?e yak??t???n? ileri s?r?yorlar, ama kar??l???nda bir ?ey vermedik diyorlar! B?lgeye ili?kin daha b?y?k taahh?tlerin alt?na girip girmedi?iniz -Talabani?nin durup dururken ?ran ile yap?lm?? anla?may? tan?mad?klar?n? a??klamas? b?lgedeki b?y?k oyuna ???k tutacak bir nitelik ta??yor- ayr? bir konu. Diplomatik ve politik olarak bir ?eyler verip vermedi?iniz ayr? bir konu. Bunlar ?n?m?zdeki d?nemde giderek ayd?nlanacak. Hangi gerici y?k?ml?l?kler alt?na girdi?inizi d?nya alem g?recek.
  Ama daha bug?nden g?r?nen ?eyler var ve bunlar ?nelerin verildi?ini?, feda edildi?ini a??k se?ik ortaya koyuyor. Bir kere verilenlerin ba??nda K?rtlerin dostluk ve karde?li?i geliyor. Devleti y?netenler, kendi vatanda?lar? olan K?rtlerin karde?lik ve dostluk duygular?n?, ABD?ye ?s?cak istihbarat? kar??l??? veriyor! K?rtlerin duygu ve d???ncelerini ABD ??karlar? ve ?ovenizm i?in feda ediyor! Bundan daha b?y?k bir veri?, bundan daha b?y?k bir feda olabilir mi? Kandil?i, PKK mevzilerini de?il, dostlu?u ve karde?li?i bombal?yor. Bu ?lkenin halklar?na bundan daha b?y?k ihanet olabilir mi? Yok e?er bunlar ABD?nin b?lgedeki emperyalist stratejik ??karlar? i?in feda edilmi?se, daha ba?kalar?n? vermek daha m? ?nemli?
  K?rtlerin Meclis?te temsilcileri ve politik partileri bulunuyor. Ba?bakan ve bu ?lkeyi y?netenler ta Washingtonlara gidip ABD ile i?birli?i arayaca??na, DTP milletvekilleri ile karde??e bir i?birli?i arasa daha iyi bir i? yapm?? olmaz m?yd?? Karde?im derdiniz sorununuz nedir, bunlara birlikte ?are bulal?m, bu yaray? birlikte kapatal?m dese, K?rt halk?n?n duygular?n? bombalamay?p, onlar?n karde??e duygular?n? kazanamaz m?yd?? ?S?cak takip? de?il, s?cak karde?lik duygular? ?nemli deseler b?y?k bir i? yapm?? olmazlar m?yd??
  Ba?bakan, Cumhurba?kan? ve Genelkurmay Ba?kan? bu yolu de?il, ABD?nin yolunu tutmay? tercih ettiler. Hem de bizim ?i? i?lerimize kar???yorlar, T?rkiye?nin ?zerinde oyunlar oynan?yor? diye diye! Yani, hem oyuncak olmay? kabul ediyorsun, hem de oynamay?n diyorsun! Ve bin y?ll?k karde?li?i bombal?yorsun. Yukar?da say?lan zevat? bilemeyiz ama olup bitenin, Malazgirt?te K?rtlere de komuta eden Alparslan??n, ?stiklal Sava???nda K?rtlerin deste?ine ve kat?l?m?na ?zel bir ?nem veren Mustafa Kemal?in kemiklerini s?zlatt??? kesin!
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net