y?lba?? hindisi ve ba?bakan?n a??klamalar?

  • Baz? sabahlar politik meraklarla uyan?r?m.


    Baz? sabahlar politik meraklarla uyan?r?m. Birka? ?lkenin ba?bakanlar?n?n bir araya geldi?i toplant?larda, acaba y?ksek bir oy oran?yla se?ilen ba?bakan, di?er ba?bakanlara hava atar m?, diye merak ederim? Ben daha fazla ba?bakan?m; sizin ald???n?z oy oranlar?yla bizim orada hel?ya bile gidemezsiniz, dedi?i olmu? mudur hi?? Bizim ba?bakan bunu diyebilir. Adam?n arkas?nda ?yle bir %47?lik oran var ki, f?rlatsan, en sa?lam demokrasileri bile yerle bir eder. ?yle b?y?k oranlar meclisin b?t?e g?r??meleri s?ras?nda Diyanet ??leri Bakanl????na bile ayr?lm?yor. Di?er bakanl?klar, verilen sadaka oranlara y?zde y?z raz? olmak zorundalar. Raz? olmasalar g?nah olur; ??nk? Diyanet ??leri Bakanl??? gibi din i?leriyle y?zde y?z ilgili bir bakanl??a ayr?lan b?t?e miktar?n?n azalt?lmas?n? talep etmek, y?ksek bir g?nah say?lmal?d?r bence. Hen?z, b?yle bir davran???n g?nah say?l?p say?lmamas? konusunda, g?nah i?leyenler ile g?nahsal davran??lar? kontrol eden taraflar aras?nda bir anla?ma yap?lm?? de?ilse de? Ama tam anlatamad?m galiba, neyse, bo? verin ?imdi; zaten bu c?mle de Allaha emanet, ald? ?znesini gidiyor. Neredeyse yazaca??m yaz?n?n %47?sine geldim ama h?l? bir ?ey anlatamad?m. Buraya kadar anlatt?klar?m?n hepsini toplasan?z bir y?lba?? hindisinin i?indeki bo?lu?un daha %53?n? bile doldurmaz. Hindinin bo? kalan yerlerinin bir k?sm?n? say?n ba?bakan?m?z?n bug?ne kadar yapm?? oldu?u a??klamalar?yla doldurmay? d???n?yorum. Bir ba?bakan?n her zaman i?in a??klayaca?? bir ?eyleri vard?r muhakkak. Bence bir ba?bakanda olmas? gereken en ?nemli ?zellik a??klay?c? olma ?zelli?idir. O y?zden bir ba?bakan?n dudaklar?n?n anatomik yap?s? da konu?tu?u dilin t?m gramer ?zelliklerini destekler bi?imde tasarlanm?? olmal?d?r. Mesel? a?z?n?n ?n?nde her an tetikte bekleyen birka? tane iki nokta ?st ?ste i?areti bulundurmal?d?r; ??nk? her an a??klama gelebilir ve bu i?areti haz?rlamaya zaman bulamayabilir. Baz? a??klamalar?n ba?bakan?n herhangi bir yerine hi? de?meden a?z?n?n ?n?nde kendili?inden olu?mas? gerekir. Son elektrik zamm? a??klamas?n? bu tarz a??klamalara bir ?rnek olarak g?sterebiliriz. B?t?n bu a??klamalardan sonra hindiden arta kalan bo?lu?un yar?s?n?n az biraz?na ba?bakan?m?z?n Almanya?dan gelen bir bakan yak?n?n?n a??klamalar?n? koymay? d???n?yorum. Ondan arta kalan bo? alanlar?n i?ine de, hindinin geriye kalan i? bo?lu?unu hesaplay?p de?erlendirmesi i?in bir y?ksek matematik k?rs?s? kuraca??m. Matematik?iler u?ra?s?n, ben niye u?ra??yorum. B?t?n bunlardan sonra yine de benim hindi dolmazsa, al?p onu ba?ka bir hindinin i?ine yerle?tirece?im. Madem dolmuyor; bari doldursun.
    Aziz G?ltekin [[email protected]]
    www.evrensel.net