?ay simit hesab? ?a?t?

H?k?metin asgari ?creti 2008?in ilk 6 ay? i?in net 435 YTL olarak a??klamas?, Sincan Organize Sanayi i??ileri aras?nda da yo?un bir ?ekilde tart???l?yor.


H?k?metin asgari ?creti 2008?in ilk 6 ay? i?in net 435 YTL olarak a??klamas?, Sincan Organize Sanayi i??ileri aras?nda da yo?un bir ?ekilde tart???l?yor. ???iler, daha ?nce ?ay simit hesab?yla asgari ?creti savunan ba?bakana simite y?zde 50?lere varan zam yap?ld???n? hat?rlat?yorlar.
Organize Sanayi?ye gidecek trenin kalkma saatini beklerken istasyonda konu?tu?umuz bir i??i ?Kiralar 350-400 YTL. 435 YTL ile bir aile nas?l ge?insin. Okuyan ?ocu?un varsa, evin de kira ise de?il bir, iki asgari ?cret bile ev ge?indirmeye yetmez.? diye h?k?metin karar?na tepki g?stererek ?Bu karar? verenlerin ?nce asgari ?cretle 1 ay ya?amalar? l?z?m. Yoksa halimizden anlamazlar. H?k?met i??ilere zam yapmaya kar??, patronlar zaten kar??. Onun i?in asgari ?creti asgari ?cretle ge?inenler belirlemeli.? dedi.
?statistik kurumunun hesaplar?na g?re yoksulluk s?n?r?n?n 570 YTL oldu?una dikkat ?eken bir ba?ka organize i??isi ise ?Bize verdikleri mezara girme ?creti galiba. Ayl?k ?crete 16 YTL zam m? yap?l?r? Ba?bakan ?ayla simit yerseniz doyars?n?z demi?ti, herhalde gene simit paras? hesaplad?lar bizim i?in? diyerek tepkisini dile getirdi.
Simit hesab?n?n ?a?t???n? belirtenler de var. ?stanbul?da 50 Ykr?luk simit, 75 Ykr?a ??karak zam rekoru k?rarken, T?rkiye?nin di?er illerinde de y?zde 20 ile 30 aras?nda de?i?en oranlarda, simide zam geldi. Bu durumu an?msatan i??iler ba?bakan?n ?imdi hangi hesab? yapt???n? soruyor.
Trende sohbet etti?imiz bir i??i ise ?Tok a??n halinden ne anlar. Ben haftada hi? izin kullanmadan g?nde 12 saat ?al???yorum yine de elime bir ?ey yok. Herkes kendi oturdu?u koltuktan halka ku? bak??? bak?yor. Halk?n halinden anlayan yok.? ?eklinde konu?tu. Kira da oturan bir i??inin bu ?cretle ge?inmesinin imk?ns?z oldu?una de?indikten sonra esprili bir bi?imde ?Ya ev kiralar? 100 YTL?ye d??s?n ya da asgari ?cret 750 YTL?ye ??ks?n. Yoksa hayatta kalamay?z.? dedi.
T?rk-???e tepki
???iler T?rk-???in g?r??meler s?ras?ndaki tavr?ndan rahats?z. Asgari ?cretin en d???n memur maa?? seviyesine y?kseltilmesi gerekti?ini belirten bir i??i T?rk-???e tepki g?stererek, ?T?rk-?? masadan kalksa, biz de haklar?m?z? savunuyorlar derdik. Bunu bile yapmad?klar? gibi bir de karar? oybirli?i ile alm??lar. Bunlar nas?l i??i temsilcisi, anla??lacak gibi de?il.? ?eklinde konu?tu. Asgari ?creti h?k?metin de?il ba??ms?z bir kurumun belirlemesi gerekti?ini savunan bir ba?ka organize i??isi ise ?H?k?met ?MF ne derse onu yap?yor. Onun i?in asgari ?creti h?k?metler belirlememeli.? dedikten sonra ?T?rk-?? de bize ay?p yapt?. Eskiden m?zakereler sert ge?erdi. Bu y?l bunu bile g?remedik. T?rk-?? y?netimine AKP?liler geldi?i i?in b?yle oluyor? ?eklinde konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
AKP?ye asgari ?cret tepkisi

Emek Partisi (EMEP) Kayseri ?l ?rg?t? asgari ?crete yap?lan zamma tepki g?sterdi.
Parti binas?nda bas?n toplant?s? d?zenleyen EMEP ?l Ba?kan? ?smet G?m??oluk, AKP H?k?meti?nin yapt??? zamla kimin yan?nda oldu?unu bir kez daha g?sterdi?ini dile getirdi.
Ekonomi b?y?yor a??klamas? yapan h?k?met yetkililerinin bu b?y?meden i??ilere pay vermedi?ini belirten G?m??oluk, ??ocuklar? deniz filosu kuranlar, milyon dolarlarla ge?inenler, emek?inin al?n terini s?m?renler bu ya?ananlar?n ba? sorumlusudur? diye konu?tu. Deri-?? Genel Merkezi de yapt??? a??klamada yap?lan komik zam ile asgari ?cretlinin ya?ant?s?nda bir de?i?iklik olmayaca??n? belirtti.
A??klanan rakamla milyonlarca asgari ?cretlinin bir kez daha h?srana u?rad???n?n belirtildi?i a??klamada, ?T?rk-???in yap?lan zamm?n alt?na imza atmas?n? ?z?nt? ile kar??lad?k? ifadelerine yer verildi. (EKONOM? SERV?S?)
Aylin Ak?ay-Sava? Topal
www.evrensel.net