?kramiye b?y?k hayaller k???k

Kimisi ev istiyor, kimi kredi kartlar?nda biriktirdi?i borcu ?demeyi kimi de rahata erip hurda arabas?n? yakmay?... Milli Piyango ?daresi bu y?l b?y?k ikramiyeyi 25 trilyon olarak belirledi


Kimisi ev istiyor, kimi kredi kartlar?nda biriktirdi?i borcu ?demeyi kimi de rahata erip hurda arabas?n? yakmay?... Milli Piyango ?daresi bu y?l b?y?k ikramiyeyi 25 trilyon olarak belirledi. ?kramiye b?y?k ancak sokaktaki vatanda??n hayalleri k???k. ?ok de?il ge?insinler elleri dardan ??ks?n yeter. 2008?de bar??a umudu ba?layanlarda var. B?lge illerinden kalk?p ekmek paras? i?in geldikleri ?stanbul?dan yaka silkeleyerek s?z ediyorlar. 2008?den istekleri ?bar???.
Dolapdere?de tamircilik yapan ?etin Ku?tak??n en b?y?k beklentisi herkesin oldu?u gibi ekonomik ko?ullar?n?n d?zelmesi. ?2007 y?l?nda ekonomik ko?ullar iyi de?ildi? diye konu?an Ku?ktak??n en b?y?k hayali ise kredi kartlar? bor?lar?n? ?demek. Yeni y?l?n? akrabalar? ile ba? ba?a ge?irece?ini dile getiren Ku?tak, bir de ?ok de?il iki g?z oda bir ev almak istiyor.
T?kmenistan?dan T?rkiye?ye ailesi ile g?? eden Devran Halburada b?t?n ?mitlerini milli piyango biletine ba?lam??. ?kramiyenin ??kmas? durumunda evlilik hayalleri kuran Halburada, T?rkiye?de rahat bir ya?am s?rmek istiyor.
Mehmet Karaka? ise ?2008?in insanlar i?in daha rahat ge?mesini istiyorum. Ekonomik durumlar d?zelsin. Sava? son bulsun? derken hayat? boyunca hi? tatil yapmad???n? kendisine ikramiye ??kt??? taktirde e?i ile birlikte ilk tatillerini yapacaklar?n? s?yledi. Karaka?, ?ocuklar?n? da unutmuyor. ?ocuklar?na ev almak istiyor.
Bar?? olsun evime gideyim
Ailesi A?r??da ya?ayan Ali ?arbo?a ise ?stanbul?da boyac?l?k yaparak ev ge?indirmeye al???yor. Bekar evinde kalan ?arbo?a, yeni y?l ak?am? da ?al??acak. ?Ailem yan?mda olmad?ktan sonra ne anlam? var yeni y?l?n? diyen ?arbo?a, kendisi ile kalan arkada?lar?n?n da ?al??aca??n? s?yledi. ?T?rk?? K?rt?e d???r?yorlar. Art?k sava?lar bitsin. Bar?? demek benim ailemin yan?nda olmam demek. Para ??ksa bile bar?? olmadan sonra paray? huzurla harcayamam? diye konu?an ?arbo?a?n?n yeni y?ldan beklentisi bar???n sa?lanmas? ve evine d?nmesi. Hurda al?p satan H?seyin Yeti?en i?in 2007 k?t? ge?mi?. ?Umar?m 2008?de belimizi do?rulturuz? diyen para ??kmas?n? durumunda hurda arabas?n? yak?p memleketi Aksaray?a d?necek. ?i?ek?i Ay?in Seyrekbasan yeni y?lda ?i?ekleri ile sokaklarda olacak. Seyrekbasan, bor?lar?n? kapatmak istiyor. (?stanbul/EVRENSEL)
Ye?im ?zdemir
www.evrensel.net