Turpun k?rm?z?s?n? se?in

K?rm?z?n?n yan? s?ra son y?llarda Japon turpu olarak da bilinen beyaz turp ?retimindeki art??a ra?men, uzmanlar sa?l?k i?in turpun k?rm?z?s?n? ?neriyor.


K?rm?z?n?n yan? s?ra son y?llarda Japon turpu olarak da bilinen beyaz turp ?retimindeki art??a ra?men, uzmanlar sa?l?k i?in turpun k?rm?z?s?n? ?neriyor.
?ukurova ?niversitesi T?p Fak?ltesi Balcal? Hastanesi diyetisyeni ?zgen Ar??n?n yapt??? a??klamaya g?re, atalar?n ge?mi?ten g?n?m?ze kadar halk aras?nda s?k?a kullan?lan ?turp gibi sa?lam? s?z?, bu sebzenin sert yap?s?n?n yan? s?ra i?eri?indeki vitamin de?erlerinden kaynaklan?yor.
C vitamini, kalsiyum, potasyum ve demir kayna?? turp, cildi g?zelle?tirip, ba????kl?k sistemini g??lendirmesinin yan? s?ra ?ok say?da hastal??a do?al ?ifa kayna?? olarak g?steriliyor.
Mide ve ba??rsa?? ?al??t?ran, sindirimi kolayla?t?ran, ?ks?r??e, romatizmaya ve damar sertli?ine iyi geldi?i yayg?n olarak bilinen turp, ba??rsaklar? adeta dezenfekte ediyor, kab?zl??? gideriyor.
Turpun en b?y?k ?zelli?i ise i?eri?indeki antioksidan etki. Bu etki k?rm?z? turpta, turba rengini veren maddenin i?eri?inden dolay? beyaz turptan daha fazla bulunuyor. Turpun antioksidan etkisi, v?cutta kanser h?crelerinin olu?umunu engelliyor. Bu kanser t?rleri aras?nda ise akci?er ve kal?n ba??rsak kanserleri ilk s?rada yer al?yor.
Turpun i?eri?inde y?ksek oranda bulunan folik asit ve demir vitamini kans?zl??a iyi geliyor. Bu nedenle turpu hamile kad?nlar?n mutlaka t?ketmesi ?neriliyor. Turp, emziren annelere de s?t yap?c? ?zelli?i nedeniyle tavsiye ediliyor.
Y?ksek oranda potasyum i?eren turp, bu ?zelli?i ile y?ksek tansiyon hastalar?na da ?ifa kayna?? oluyor.
Hasat d?neminin k?? mevsimi olmas? nedeniyle, bu mevsimde daha fazla t?ketilen turp, sa?l?k deposu ?zelliklerinin yan? s?ra mide rahats?zl??? olanlarda midede yanma, ge?irme ve gaz yap?yor. Bu nedenle, midesi rahats?z olanlar?n t?ketimde a??r?ya ka?mamalar? tavsiye ediliyor.
Turp, ayr?ca bedenin iyot emilimini azalt?yor. Bu nedenle, fazla miktarda turp t?ketenlerin, iyot y?n?nden zengin besinleri ve iyotlu tuz almalar? da ?neriliyor.
Ana vatan? Akdeniz b?lgesi olan turp, yayg?n olarak Osmaniye?de ?retiliyor. Osmaniye?nin Kadirli il?esi T?rkiye?nin toplam turp ?retiminin y?zde 70?ini kar??l?yor. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net