12 Nisan 2008 00:00

Metin haber yazmaya devam ediyor

11. Metin G?ktepe Gazetecilik ?d?lleri, G?ktepe?nin do?um g?n?nde d?zenlenen t?renle sahiplerini buldu.

Paylaş

11. Metin G?ktepe Gazetecilik ?d?lleri, G?ktepe?nin do?um g?n?nde d?zenlenen t?renle sahiplerini buldu. Aralar?nda Metin?in annesi, ?al??ma arkada?lar?, ?ok say?da gazeteci ve bas?n meslek ?rg?t? temsilcisinin de bulundu?u t?ren, daha ?nceki senelerde verilen G?ktepe ?d?lleri sinevizyon g?sterimi ile ba?lad?. Metin G?ktepe?nin annesi Fadime G?ktepe, ?zerinde o?lunun foto?raf? olan pastay? kesmedi.
T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti Lokali?nde yap?lan do?um g?n? t?reninde a??l?? konu?mas?n? yapan Gazeteci Celal Ba?lang??, Metin G?ktepe ?d?lleri?nin art?k kurumsalla?t???n? belirtti. B?t?n dallardaki ?d?lleri g?n?l rahatl???yla verdiklerini ifade eden Ba?lang??, ?Metin G?ktepe Gazetecilik ?d?lleri emekten yana, ?zg?rl?kten yana, bar??tan yana gazetecilerin i?aret feneri olmaya devam edecektir? dedi.
ABD?nin Irak g?venlik g??lerine hibe etti?i silahlardan 1250?sinin T?rkiye?ye ka?ak yollardan sokuldu?unun ortaya ??kar?l???n? konu alan, NTV?de 18 Temmuz 2007?de yay?mlanan ?Irak-Kay?p silahlar dosyas?? ba?l?kl? haberi ile G?r?nt?l? Haber ?d?l??n? alan Adnan Gerger?e ?d?l?n? veren T?rkiye Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Orhan Erin?, G?ktepe cinayetinin faili me?hul cinayetler aras?nda kalmamas?nda medyan?n ?nemli bir g?rev ?stlendi?ini belirterek, G?ktepe?nin ?ld?r?lmesi olay?nda g?sterdi?i hassasiyet nedeniyle eski TGC Ba?kan? Nail G?reli?ye te?ekk?r etti.
G?ktepe?den sonra da ?ld?r?len gazeteciler bulundu?una dikkat ?eken Erin?, ?Herkes ifade ?zg?rl???nden s?z ediyor ama T?rkiye?de ifade ?zg?rl???ne kar?? olanlar?n da say?s?n?n artt???n? son d?nemlerdeki olaylardan biliyoruz? diyerek s?zlerine ??yle devam etti: ?Tabii bizi en ?ok ilgilendiren, ?zerinde durdu?umuz konu 301. madde de?i?ikli?idir. Bug?n, yar?n, ?n?m?zdeki hafta gibi s?zlerle yakla??k 3 y?l? ge?irdik. 2 g?n ?nce ?neri TBMM?ye sunuldu, ama bunun verili? zaman? da ?u anda tart??malara neden oldu. Belki de de?i?ikli?in ger?ekle?tirilmesi konusunu biraz zora soktu. Avrupa Birli?i temsilcilerinin T?rkiye?ye geli?inden ?nce verilmesi san?r?m ki bir talihsizlik olu?turdu.?
Adnan Gerger ise ?Metin G?ktepe gazetecilik yaparken ?ld?r?ld?. Ama yan?ld?lar. Metin haber yazmaya devam ediyor? diyerek ?d?l? onurlu bir d?nyada ya?amaya inanc? olan k?z? Ceren i?in ald???n? s?yledi.
Artan i??i ?l?mleriyle g?ndeme gelen Tuzla tersanelerindeki ger?ekli?i, i??ilerin ?al??ma ve ya?am ko?ullar?yla birlikte ele alan, Sabah gazetesinde 8 ?ubat 2008 g?n? yay?mlanan ?Esir kamp? de?il, Tuzla? ba?l?kl? haberiyle Yaz?l? Haber ?d?l??n? kazanan Sad?k G?le??e ?d?l?n? Ahmet ??k verdi.
Bu kare G?ktepe i?indi
Batman?da ?evresi tam te?hizatl? olarak haz?rlanm?? polislerle dolu bir panzerin arkas?nda ?? tekerlekli bisikletiyle giden bir ?ocu?u yans?tan, 16 ?ubat 2008?de Milliyet gazetesinde yay?mlanan ?Polisin pe?inden ayr?lmad?? ba?l?kl? foto?raf? ile Foto?raf ?d?l??n? Arif Aslan ald?. Aslan?a ?d?l?n? veren Avukat Fikret ?lkiz, bu ?d?l? Metin G?ktepe?nin foto?raf makinesine bakan gazetecinin an?s?na verdi?ini s?yledi. Arif Aslan ise G?neydo?u?da gazetecilik yapman?n zor oldu?unu belirterek, G?ktepe ?d?l?n? alman?n onurunu ya?ad???n? s?yledi. 15 ?ubat gerginli?inin ard?ndan Batman sokaklar?n?n yine kar??t???n? ifade eden Aslan, ?G?ktepe ?lmedi, ya??yor. Ben onun an?s?na o kareyi ?ekti?ime inan?yorum? dedi.
S?zleri ger?ekli?ini koruyor
?Bir Bar?? Sava???s?: Dalai Lama? ba?l?kl? haberiyle TRT?den Devrim G?rkan?a, J?ri ?zel ?d?l??n? Evrensel Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni ?hsan ?aralan verdi. ?aralan, ?Ge?en y?lki konu?mamda b?y?k medya kurulu?lar?n?n devletle girdi?i ili?kiler, sermaye ile kurduklar? ba?lar, piyasa ?st?nden yeniden ?rg?tlenmesiyle asl?nda gazetecili?i ?ld?rd?klerini iddia etmi?tim. Ama sonra acaba ?ok mu abartt?m diye de d???nd?m. Kendi kendime dedim ki; e?er bu iddiam? yalanlayan ?eylere tan?k olursam, nas?l olsa bir dahaki y?l yine Metin G?ktepe ?d?lleri?nde s?z hakk?m olur, orada bir ?zele?tiri yapar?m diye umdum. Ama y?l i?inde g?rd?k ki b?y?k medya kurulu?lar? diye ifade etti?imiz b?y?k sermayenin denetimindeki kurulu?lar, ?zel harp dairesini aratmayacak psikolojik harp ara?lar?na ba?vurarak toplumumuzu b?ld?ler, birbiriyle kar?? kar??ya b?rakt?lar. S?n?r?n ?tesinde ve bu yan?nda bildi?imiz gibi ger?ek silahlarla ?ld?r?ld? gazetecilik? diyerek ge?en y?lki s?zlerinin ge?erlili?ini korudu?unu s?yledi. ?Ama bar??a, karde?li?e, demokrasiye, eme?in hakk?na sayg?l? gazeteciler de var; olmaya devam ettiler. Kimileri ?Biz halk?m?z?n kar??na ??kam?yoruz haberlerimiz de?i?tiriliyor? diyerek istifa ettiler gazetecilikten? diyen ?aralan, b?y?k medya g??lerine ra?men gazetecili?i ya?atmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Pasta kesilmedi
?Pi? Diye ?ld?rd?. DNA Testinde O?lu ??kt?? ba?l?kl? haberiyle H?rriyet gazetesinden ?zg?r Cebe?ye J?ri ?zel ?d?l??n? veren Gazeteci Mete ?ubuk?u, bu sene de di?er seneler gibi nitelikli anlamda haberlerin geldi?ini belirtti. ?Da?l?ca olay? konusunda g?sterdi?i fikri takip cesareti? nedeniyle Taraf gazetesine de J?ri ?zel ?d?l??n? veren Gazeteci Celal Ba?lang??, ?Do?ru gazetecilik eninde sonunda kar??l???n? buluyor? dedi.
?d?l?n ard?ndan Metin G?ktepe?nin foto?raf? bulanan pasta getirildi. Fadime G?ktepe, o?lunun foto?raf? ?zerinde oldu?u i?in pastay? kesmeyip mumlar? s?nd?rd?. (?stanbul/EVRENSEL)

Metinime bu ?d?l t?renleri ile ?ya?a? diyorlar

O?lunun do?um g?n?nde pastan?n ?zerinde Metininin foto?raf? oldu?u i?in kesemeyen, sadece mumlar? ?flemekle yetinen Fadime ana, ?Her sene Metinime ya?a diyorlar bu ?d?l t?renleriyle. Ben bu t?renlerde zannediyorum ki Metin i?imizdedir. Metin bir ?eyler kazanm??. Ne kadar mutlu o?luma. Emek?iler Metin?e sahip ??kt?lar. Metin?i canland?r?yorlar. ?ok gen?ler ?ld?? diye duygular?n? ifade etti.

Metin?e ?l?m yak??m?yor

Metin G?ktepe ile ayn? d?nemde gazetecilik yapm?? olan ve bu sene G?ktepe ?d?lleri?nde Yaz?l? Haber ?d?l??n? kazanan Sad?k G?le?, Metin G?ktepe ?d?lleri?nin insana haz veren, insan? ayr?cal?kl? hale getiren bir yan?n?n oldu?unu belirterek ??yle konu?tu: ?Metin ile ?ok fazla an?m var, bir yan?yla da beraber ?al??t???n biri ad?na ?d?l almak insan? garip bir hale getiriyor. 1990?l? y?llarda bir g?n ?nce g?rd???n?z insan? daha sonra g?remeyebiliyordunuz. Konu?tu?umuz ?ok insan?n g?zalt?nda ?ld???n? duydum, bir?ok insan?n ?l?m haberini ald?m. Metin?e ?l?m? yak??t?ramad?m. H?l? ?ld???ne inanamam. Bu ?d?l t?reninin T?rkiye bas?n?nda sayg?n bir yer edinmesi ?nemli bir olay.?

?Metinim ?lmemi??

Yerel Gazetecilik ?d?l??n? ?N?mahrem? adl? haberi ile Seyfi Gen? ald?. Gen??e ?d?l?n? veren Fadime G?ktepe, ?Emek?i kad?nlar?m?za emek?i gen?lerimize te?ekk?r ediyorum. Metin?i her sene canland?r?yorlar. Metin sanki burada ya??yor. Metinim ?lmemi?. Arkada?lar? emek?i gen?ler hepiniz birer Metinsiniz? dedi.
Ald??? ilk ?d?l oldu?unu s?yleyen Seyfi Gen? ise ?Ben 9 ya??ndayken gazeteci olmaya karar verdim. Olabildim mi bilmiyorum ama Fadime anaya bir Metin olmak isterim? diye konu?tu.

Ger?ek anlamda bir gazeteci idi

G?r?nt?l? Haber ?d?l??n? k?z? Ceren i?in alan Adnan Gerger, Metin G?ktepe ?d?lleri?nin T?rkiye?de ger?ek anlamda gazetecili?i ya?atmada te?vik edici bir boyutunun oldu?unu s?yledi. Gerger, G?ktepe?nin ger?ek bir gazetecilik ?rne?i sergiledi?ini belirterek ??yle konu?tu: ?Metin G?ktepe gazetecilik g?revini yaparken ?ld?r?ld?. Ve ?Sar? bas?n kart?n yok? denildi G?ktepe i?in. Ama G?ktepe orada bir gazeteci olarak g?rev yap?yordu. Her ?eyden ?nce bir insand?. Bir insan ?ld?r?ld? o g?n. Ama dedi?im gibi, gazetecilik fikirleriyle ?ne ??kan, bu kimlikte hareket eden bir insand?. Ger?ek anlamda habercilik yapan insanlar?n oldu?unu kan?tlamak a??s?ndan bu ?d?ller ?nemli.?
ÖNCEKİ HABER

Bel altı seçim haberleri

SONRAKİ HABER

Kapadokya'da 15 yapı yıkılıyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa