ÖRGÜTLÜ BASIN

 • Sendikaların amacı, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’ndaki tanıma göre “işçilerin, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek”tir.


  Sendikaların amacı, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’ndaki tanıma göre “işçilerin, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek”tir.
  TÜMTİS Sendikası Ankara Şube Başkanı Nurettin Aydoğan ile şube yöneticileri, bir işyerinde çalışan işçilerin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla onları örgütlemek için bir araya gelmek suretiyle organize suç örgütü oluşturmak suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde yargılanıyorlar.
  7 ay tutuklu kaldıktan sonra yapılan ilk duruşmada tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Dava devam ediyor.
  ***
  Hâtırıma düştü eski bir sanat
  bâr’da ber’de bir’de bor’da ma’nâ var
  İşitmeyenler der bu nasıl hikmet
  Târ’da ter’de tîr’de tor’da ma’nâ var...
  ***
  Türk Ceza Kanunu’nun birçok maddesi, 2006 yılında yapılan değişiklikle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına alındı.
  Öyle ki attığınız her adımda, her toplantıda, düşünce açıklamalarıyla örgütlü suç işlemiş sayılabilirsiniz.
  ***
  Eski tekellümü eylediniz yâd
  Çâr’da çer’de çir’de çur’da ma’nâ var
  Çer derttir çir sudur çur da ser-mâye
  Zâr’da zer’de zîr’de zûr’da ma’nâ var...
  ***
  Tehdit, şantaj, cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali (TCK 117), sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi (TCK 118), nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, mala zarar verme gibi malvarlığına karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, kamu barışına karşı suçlar, aynı zamanda terör amacıyla da işlenebilen suçlar olarak kabul edilmiştir.
  ***
  Yeni bir tekellüm yâdıma geldi
  Kâr’da ker’de kir’de kür’de ma’nâ var
  Nazar kıl aşk ile bak bünyâdıma
  Har’da her’de hır’da hor’da ma’nâ var...
  ***
  Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışlarda bulunmak olarak tanımlanan “eziyet” suçu, terör amacıyla işlenen suçlar arasında sayılmaktadır.
  Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışların kamu görevlilerince gerçekleştirilmesine karşı yaptırımları düzenleyen TCK’nın “işkence” başlıklı 94’üncü maddesi, terör amacıyla işlenen suçlar arasına alınmamıştır.
  ***
  Herkes kulak versin bu bir sanattır
  Hiç işitilmeyen eski sohbettir
  Zâr ağlamak zûr yalandır zîr alttır
  Zâr’da zer’de zîr’de zûr’da ma’nâ var...
  ***
  Kanun yapıcının ve yürütmenin iradesi uygulamalara da damgasını vuruyor. Ama yargının bağımsızlığını vurgulamaktan başka elden bir şey gelmiyor.
  Kanun Türkçe, vaktiyle yapılan uyarılar Türkçeydi, şimdiki yakınmalar Türkçe...
  “One minute” ile “bi’dakka!”nın manası başka, ne çare...
  ***
  Sözlerimi bir bir idem netîce
  Yığıldı meclise çok kadri yüce
  Dâr yapıdır der kapıdır dir Türkçe
  Dâr’da der’de dir’de dûr’da ma’nâ var...
  ***
  Saz şairlerinin karşılaşmalarda birbirlerini güç duruma düşürmek için çok az rastlanan sözcüklerle uyak yapmasına “dar ayak” deniyormuş...
  Alıntıladığım dar ayak karşılaşma, Huzurî ile Müdamî arasında yapılmış. Ezberimde tutamadığım ama hoşuma giden bu karşılaşmayı, Cem Dilçin’e ait Örneklerle Türk Şiir Bilgisi kitabının Türk Dil Kurumu’nca yayımlanan 1983 baskısının 78’inci sayfasından aktardım.
  AB’yle uyumlaşıyoruz derken daraltılmış özgürlüklerimizi yaşayarak yeniden öğreniyor, şaşırıyor ve bir mana veremiyoruz. Halbuki yasamanın, yürütmenin ve yargının her icraatında bize manasız gelen bir mana var.
  ***
  Görmemişler mala sarılır kıvrak
  Düşünmez olacak sonumuz toprak
  Par cilâdır per kanattır pur yaprak
  Par’da per’de pîr de pur’da ma’nâ var
  Mâr yılandır mûr karınca mîr beğdir
  Mâr’da mer’de mîr’de mûr’da ma’nâ var...
  ERCANİPEKÇİ
  www.evrensel.net