İş sağlığına önem verilmiyor

5. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Sonuç Bildirgesi’nde, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğine yeterli önemin verilmediği vurgulandı.


5. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Sonuç Bildirgesi’nde, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğine yeterli önemin verilmediği vurgulandı.
Makina Mühendisleri Odası’nın 16-18 Nisan tarihlerinde Adana’da düzenlediği “5. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi”nin sonuç bildirgesi dün açıklandı. Bildirgede, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğine gereken önemin verilmediği, yasa, yönetmelik ve uygulamalarda ciddi yetersizlikler bulunduğu vurgulandı. İşverenlerin konuya gereken özeni göstermediği kaydedilen bildirgede, iş güvencesinin azalması, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması ve kayıt dışı işçilik, iş kazalarının ve kayıtlara giremeyen meslek hastalıklarının nedenleri olarak sıralandı.
Bildirgede, iş kazalarının yüzde 61’inin 1-50 işçi çalıştıran işletmelerde yaşanması ve müfettiş kadrolarının sayısal yetersizliğinden dolayı tüm işyerlerinin her yıl ancak yüzde 5’e yakınının denetlenebilmesinin iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının gerçek boyutlarını ortaya koyduğuna dikkat çekildi.
PIYASALAŞMANIN ÖNÜ AÇILIYOR
İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı Taslağı’nın eleştirildiği bildirgede, “Mesleki yeterliliği odasınca denetlenen ‘iş güvenliği mühendisi’ kavramı, ‘bakanlık tarafından belgelendirilmiş mühendis’ tanımına indirgenerek, odaların görev ve yetkileri dışlanmaktadır”denildi. “Esnek ve kuralsız çalışmayı, işçileri başka işverenlere kiralamayı, taşeronlaştırmayı yasal hale getiren; kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan 4857 sayılı İş Yasası yerine bütün tarafların katılımı ile demokratik bir yasa çıkarılmalı” ifadelerinin yer aldığı bildirgede, iş mevzuatının ekseni ‘insan’ olan çağdaş bir yapıya kavuşturulması gerektiği belirtildi. Bildirgede ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin uluslararası sözleşme, standart ve normlar dikkate alınarak yenilenmesi gerektiği vurgulandı.

ÖNCE İNSAN ÖNCE SAĞLIK
Başta KOBİ’ler olmak üzere 50’den daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları kurulmasının yasalarla güvence altına alınması gerektiği belirtilen bildirgede, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bütün işyerleri ve tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmesi talep edildi. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyerlerinde ‘önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği’ anlayışının yerleştirilmesi gerektiğine dikkat çekilen bildirgede, “İş sağlığı ve güvenliği eğitimine önem verilmeli, eğitim almamış çalışana işbaşı yaptırılmamalıdır. Çalışanların eğitimi, çalışma alanındaki risklere karşı bilgilendirilmeleri, risklere karşı kişisel donanımlarının uygun ve eksiksiz olması işveren tarafından sağlanmalı ve sürekli olarak denetlenmelidir” denildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net