23 Şubat 2010 00:00

Konfederasyonlar TEKEL işçilerine bıraktı

Türk-İş, DİSK, KESK ve Kamu-Sen genel başkanları TEKEL direnişi ve gündemdeki emek karşıtı uygulamaları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Paylaş

Türk-İş, DİSK, KESK ve Kamu-Sen genel başkanları TEKEL direnişi ve gündemdeki emek karşıtı uygulamaları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Hükümetin Şubat ayı sonunda saldıracağını açıkladığı TEKEL için bir dizi eylem kararı alınan toplantıda, 26 Mayıs’ta tüm talepler için greve gidileceği duyuruldu.
Genel-İş Sendikası’nda yapılan toplantının ardından konfederasyonlar adına Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu açıklama yaptı.
TEKEL işçileri için şimdiye kadar yapılan eylemleri sıralayan Kumlu, konfederasyonların sorunun çözümü için hukuki girişimlerde bulunduğunu bildirdi. Bunun yanı sıra uluslararası alanda bütün ülkelerde sorunun çözümü için eylemlerin yapılacağı bilgisini veren Kumlu, verilen mücadeleler sonunda 4-c’de önemli değişiklikler yapıldığını ancak iş güvencesinden yoksun ve kazanılmış hakları korumayan yapısının değişmediğine dikkat çekti. “Bu nedenle TEKEL işçilerinin özlük haklarıyla birlikte kamu kuruluşlarına yerleştirilme talebi sürmekte ve buna olan destek büyüyerek devam etmektedir” diyen Kumlu, konfederasyonların bundan sonra da TEKEL işçilerinin iradesine ve sendikaları Tek Gıda-İş’in alacağı kararlara uyacaklarını bildirdi.
TEKEL İÇİN YAPILACAK EYLEMLER
Konfederasyonların gelinen noktada başta kamuoyu vicdanında yarattığı duyarlılık ve çalışanların sorunlarının gündeme taşınmasındaki işlevi olmak üzere TEKEL işçilerinin verdiği mücadelenin başarıya ulaştığı görüşünde olduğunu ifade eden Kumlu, Türk-İş önündeki eylemin ancak TEKEL işçilerinin iradesiyle bitebileceğini, hükümet yapacağını açıkladığı müdahalenin ise kabul edilemez olduğunu kaydetti.
TEKEL işçilerine destek amacıyla şu eylemlerin yapılacağını söyledi:
* Tüm işyerlerinde kokart ve pankart uygulamasına devam edilecek,
* 25 Şubat 2010 tarihinde tüm il ve ilçe merkezlerinde meşaleli yürüyüşler ve kitlesel basın açıklamaları şyapılacak,
* 27 Şubat 2010, saat 12.00’da tüm il merkezlerinde 2 saatlik oturma eylemi ve kitlesel basın açıklamaları yapılacak,
SORUNLAR ELE ALINDI
TEKEL işçilerinin yaşadığı sorunların yakın bir gelecekte PTT, şeker fabrikaları, enerji işyerleri ve benzer kamu işyerlerinde çalışan emekçileri de kapsayacak bir tehdit oluşturacağına dikkat çeken Kumlu, toplantıda çalışma hayatının diğer sorunlarıyla ilgili de değerlendirme yapıldığını ifade etti.
Kumlu, talepleri şöyle sıraladı:
* Başta 4-C olmak üzere güvencesiz, kuralsız, esnek tüm istihdam uygulamalarından vazgeçilmesi ve bu alandaki yasal düzenlemelerin değiştirilmesi. Geçici işçiliği bir kölelik düzeni olarak yaygınlaştıran ve kamuoyunda “kiralık işçilik” olarak bilinen düzenlemenin yasalaştırma girişimlerinden tümüyle vazgeçilmesi; taşeronlaşma girişimlerine son verilmesi.
* Çalışma hayatını düzenleyen yasaların ILO ve AB normlarına uyarlanması; çalışanların örgütlenmesi önündeki engellerin kaldırılması; kamu çalışanlarının grevli toplu iş sözleşmeli sendika hakkının güvence altına alınması;
* Kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıracak her türlü yaklaşımdan vazgeçilmesi.
* İşçilere ait olan işsizlik sigortası fonunun amacı dışında kullanılmaması;
* Kriz fırsatçılığı yapılarak emek haklarının gasbedilmemesi
* Asgari ücretin “insanca yaşamaya yeterli ücret” olarak belirlenmesi
* Çalışma hayatının sözleşme biçimleri, çalışma süreleri ve ücret yönünden insan onuruna yakışır iş temelinde düzenlenmesi için gerekenlerin yapılması.
* İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin iş cinayetlerini de önleyecek şekilde yasal güvenceye kavuşturulması.
* Sağlık hakkının temel insan hakkı kapsamında değerlendirilerek uygulamadaki katılım ve katkı payından vazgeçilmesi;
* Hükümetin çalışma hayatıyla ilgili tüm konularda sendikaların görüş ve önerilerini dikkate alması ve bu doğrultuda etkin girişimde bulunması;
* Uygulanacak ekonomik politikaların sermayeye kaynak aktarımı yerine emekçiler için istihdam yaratacak yatırımlara yönlendirilmesi.
SONUÇ VERMEZSE
Bu taleplere ilişkin emekçileri ve kamuoyunu bilgilendirmek için sempozyum, konferans, kapalı salon toplantıları ile kitlesel basın açıklamaları, yürüyüşler, mitingler ve benzeri eylemlerin ortaklaşa hayata geçirilmesine karar verdiklerini bildiren Kumlu, “Bu etkinliklerin hükümet nezdinde sonuç vermemesi durumunda 26 Mayıs 2010 tarihinde, bu dört konfederasyon ve bu konfederasyonlara üye tüm sendikaların birlikte sahipleneceği ve üretimden gelen gücün kullanılacağı genel bir eylem yapılmasının uygun olacağına karar verilmiştir” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

ÜMRANİYE TEKEL OLACAK

SONRAKİ HABER

Operasyonların çıkmazı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa