21 Haziran 2004 01:00

Umuda Beyaz Yürüyüş sürecek

Paylaş
Umuda Beyaz Yürüyüş ile g(ö)revlerinin başında olduklarını bir kez daha ortaya koyan hekimler, TTB Genel Kurulu'nda da görüşlerini ve taleplerini bir kez daha ifade ettiler. Genel kurul sonuç bildirgesinde sağlık alanında yaşanan tahribata dikkat çeken hekimler, "Meslek onurumuz ve halkın sağlık hakkı için Umuda Beyaz Yürüyüş'ümüz devam edecek" dediler. TTB'nin sağlığa bakışının, "Sağlık doğuştan kazanılmış bir haktır, ticarete konu edilerek halkın sağlık hakkı engellenemez. Eşit, nitelikli, sürekli ve ulaşılabilir sağlık hizmetine ulaşmak için nüfus cüzdanı yeterli olmalıdır" diye özetlendiği bildirgede, Sağlıkta Dönüşüm Programı doğrultusundaki bütün girişimlerin durdurulması istendi. Bildirgede, Genel Sağlık Sigortası'nın "ek sağlık vergisi" anlamına geldiği hatırlatılarak sağlık harcamalarının genel bütçeden karşılanması ve genel bütçeden sağlığa ayrılan payın yüzde 10'a çıkarılması gerektiği vurgulandı. Kamuda çalışan hekimlere ikinci, üçüncü işlerde çalışmak zorunda kalmadan insanca bir ücret verilmesinin talep edildiği bildirgede, "Temel ücretlerin en az iki katına çıkarılması, nöbet ücretlerinin artırılması ve tazminatların gündeme alınması" istendi. Performansa dayalı döner sermaye uygulamalarına, sözleşmelilik ve taşeronlaştırmaya son verilmesi gerektiği vurgulanan bildirgede, şu taleplere de yer verildi: "2004 yılı Bütçe Uygulama Talimatı ve SSK İlaç Genelgesi'nin yürürlülükten kaldırılması, sağlık hizmetleri ve ilaçta KDV'nin tamamen kaldırılması, yeni İş Yeri Hekimliği Yönetmeliği'nin geri çekilmesi, SSK Sağlık Kurumları'nın tasfiyesinin durdurulması ve personel eksikliğinin giderilmesi, özel sektöre kaynak aktarılmasına son verilmesi, daha fazla hekim yetiştirilmesi yerine nitelikli hekim yetiştirilmesinin ön planda tutulması, eğitim hastanelerinde partizanca kadrolaşmaya son verilmesi ve bu hastanelerin hasta yükü fazlalığından kurtarılarak, bilimsel ortam ve nitelikli eğitim için gereken düzenlemelerin yapılması." İyi hekimliğin koşulunun "barış" olduğuna dikkat çekilirken, Türkiye'de yeniden başlayan çatışmalı ortama son verilmesi gerektiği vurgulandı. Bildirgede, NATO'nun İstanbul'daki zirvesinin büyük bir tehdit olduğu belirtilirken, "Bölgemizi kana boğacak BOP gibi projeler durdurulmalıdır" denildi. Hekimler, g(ö)revlerini yerine getirmekte ısrarcı olduklarını ise "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumda eşitsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa, işsizliğe, örgütsüzlüğe yol açan ve toplumun sağlık sorunlarını daha da ağırlaştıran özelleştirme eksenli politikalara karşı sosyal devleti ve kamusal alanı, TTB Merkez Konseyi'nin belirleyiciliğinde toplumun diğer emekçi kesimleri ve örgütleriyle beraber savunmaya devam edeceğiz" diyerek dile getirildiler.
ÖNCEKİ HABER

Suda arsenik öngörülmüştü

SONRAKİ HABER

Taksi ücretlerine 23 Haziran'dan sonra zam geliyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa