Küreselleşme göçü artırdı

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen 6'ıncı Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı'na devam ediliyor. Konferansa katılan sosyal hizmet uzmanları sundukları raporlarda küreselleşmenin göçü artırdığını, göç sonrası kültürel, ekonomik, psikolojik uyum problemlerinin, ihmal ve istismara uğrayan ve çalışan çocuk sayısının çoğaldığını, araştırmadan uzak bir eğitim modelinin empoze edildiğini, tarım alanındaki politikalar nedeniyle tarıma olan ilginin azaldığını, alkol ve madde bağımlılığının arttığını dile getirdiler. 6'ıncı Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı'nın önceki günkü bölümünde söz alan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nin bölge temsilcileri, küreselleşmenin Türkiye'de yarattığı sorunlar masaya yatırdılar. Hadiye Küçükkaragöz sunumunda Ege Bölgesi'nde özel olarak değerlerde yitim ve aile içi şiddet ve çocuk istismarında ve suçlarında artış olduğunu, göç yüzünden toplumsal bütünleşmenin geciktiğini dile getirdi. Sorunların toplumsal barışı, adalet ve güvenlik duygusunu zedelediğini belirten Küçükkaragöz, İzmir Kapalı Cezaevin'de kalan hükümlülerin sayısında 2002-2003 yıllarında yüzde 500 oranında bir artış yaşandığına dikkat çekti. Vildan Dönmez de Akdeniz Bölgesi'nde özellikle yaz aylarında 3-4 kat artan nüfusla birlikte birçok sorunun bölgeyi beklediğine değindi. Büyük şirketlerin az gelişmiş ülkelerde daha rahat pazar ve ucuz işgücü bularak güçlendiklerini bildiren Dönmez, bunun sonucunda küçük işletmelerin ayakta duramadığını söyledi. Serdar Gözükara ise Güneydoğu Bölgesi'nde töre cinayetlerinin ve intihar vakalarının arttığına dikkat çekerek kamusal hizmete ulaşma güçlüğü olduğunu dile getirdi. Sosyal adalet kavramının bölgede kendisini eğitimde, sağlıkta sosyal hizmete ulaşmada fırsat eşitsizliği şeklinde gösterdiğini bildiren Gözükara, GAP Projes'inin de hedeflerine ulaşmadığını söyledi. Ankara'dan Gülsüm Duyan İç Anadolu'da temel olarak yoksullaşma ve aile çözülmelerinin yaşandığını söyleyerek sokak çocukları ve çalışan çocuk kavramının temel sorun olduğunu ifade etti. Karadeniz Bölgesi'nde insanların yeni iş alanları yaratılmadan piyasa koşullarına terk edildiğini bildiren Gül Gencan da 9-14 yaş arası çocukların toprak sahiplerine kiralanmak suretiyle tarım işçisi olarak kullanıldıklarını söyledi. Orta Anadolu Bölgesi'nde ülke geneline göre nüfusun daha az arttığını kaydeden Kamil Baysal, yardımlaşmanın yok olduğunun, paranın öne çıktığının ve ahlaki çöküntü yaşandığının altını çizdi. Konferansta yapılan konuşmalar ışığında, "Küreselleşmenin yarattığı sorunların çözümünde aktif savunuculuk rolünü sürdürülmesi, bu konuyla ilgili yasal düzenlemelerde bakış açısını katacak girişimlerde bulunulması; Tüm sosyal hizmetlerin ücretsiz kamu eliyle ve yaygın olarak ulaştırılmasının savunulması; Sosyal hizmetlerin özel sektöre açılmasına karşı çıkılması; İnsanla çalışan diğer disiplinlerle ortak zemin arayışına giderek küreselleşmenin sonuçlarına karşı koyuşun örgütlenmesinde yer alınması; Üniversite düzeyinde sosyal hizmet eğitimi ve lisansüstü eğitimin arttırılması yönünde daha fazla çaba gösterilmesi" konusunda görüş birliğine varıldı.
www.evrensel.net