27 Kasım 2001 22:00

Emek mücadelesinin talepleri

Türkiye'yi yöneten egemen sınıfların bugün ülkeyi sürüklediği batak herkes için apaçıktır.

Paylaş
Emek mücadelesinin talepleriTürkiye'yi yöneten egemen sınıfların bugün ülkeyi sürüklediği batak herkes için apaçıktır. Öyle ki durumu, egemenlerin en has temsilcileri bile kabul etmekte, ekonomide ve siyasette "yenilenme" programlarıyla ortaya çıkıp, sanki Türkiye'yi buraya başkaları sürüklemiş gibi bir "bilmezlikle" davranmaktadırlar.Türkiye'nin emperyalizmin hegemonyasında, baskı ve şiddetin egemen olduğu bir ülke olmaktan kurutularak; demokratik, bağımsız bir ülke olması için;
 • Ülkenin demokratikleşmesi, emekçilerin ifade ve örgütlenme özgürlüğünün sağlanması,
 • Kürt sorununun, halkların kardeşliği ve eşitliği temelinde çözümü için kültürel, siyasi ve tüm diğer hakların tanınması için mücadele, OHAL'in kaldırılması, bölgede koşulların olağanlaştırılması,
 • Kıbrıs sorununun Kıbrıs halklarının istekleri doğrultusunda bir "federasyon" olarak biçimlenmesi,
 • Türkiye'nin komşularıyla barış içinde olmayı temel ilke edinen, Balkanlar'da ve Ortadoğu'da emperyalizmin oyunlarını bozmak (Afganistan'a asker göndermemek) için tüm halkların dostluğu politikasını benimseyen bir ülke olması için; işçi sınıfı ve emekçilerin ülkenin kaderine el koyacak bir pozisyona geçmesi, ülkeyi yönetmeye talip bir mücadele çizgisine yönelmesi hayati önemdedir.Aşağıdaki talepler bugün işçi sınfının ve emekçi sınıfların mücadelesinin ilerlemesinin, öne atılmasının; emek hareketinin birliğini sağlayarak ilerlemesinin bir dayanağı olarak ele alınmalıdır.1 - IMF ve Dünya Bankası ile olan anlaşmaların iptal edilmesi; Gümrük Birliği, MAI, MIGA ve Türkiye'yi açık pazar haline getiren öteki anlaşmalardan çıkılması, diğer ülkelerle ticarette tam eşitlik, 2 - İç ve dış borç ödemelerinin durdurulması, bütçede serbest hale gelen borç ve faiz ödemeleri kalemindeki meblağın, emekçilerin insanca yaşayabileceği koşulların sağlanması; sosyal güvenlik, eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için kullanılması, 3 - Sahipleri tarafından hortumlanan bankalar yüzünden uğranan zararın, hortumcuların mallarına el konularak karşılanması,4 - Nüfusun en zengin yüzde 20'lik kesimine girenlerin servetlerinden "servet vergisi" alınması,5 - Özelleştirmeye son verilerek, özelleştirilen kurumların yeniden kamuya devredilmesi; sanayi ve hizmet KİT'lerinin modernize edilerek üretimdeki etkinliklerinin artırılması, 6 - Esnafın, tekellerin ve bankaların baskısından kurtulması için gereken önlemlerin alınması; banka borçlarının silinmesi, 7 - Tarımın desteklenmesi, küçük ve orta üreticilerin banka borçlarının silinmesi, ulusal bir tarım programı çerçevesinde, üreticinin korunması için önlemler alınması; tarım işçileri başta olmak üzere tarımda çalışanların yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi,8 - Tüm halka parasız sağlık ve eğitim hizmeti verilmesi,Daha iyi çalışma koşulları için mücadelenin talepleri
 • Sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engellerin kaldırılması ve tüm emekçilerin grev ve TİS hakkıyla donatılmış olarak sendikalaşmasının yolunun açılması; işçilere, dayanışma grevi, siyasi grev ve genel grev hakkının tanınması; işkolu ve işyeri barajının kaldırılması, sendika seçiminde tam özgürlük için yetkinin referandumla belirlenmesi; kamu emekçilerine grevli, toplusözleşmeli sendika hakkının tanınması,
 • Sigortasız çalışmanın önlenmesi için etkin bir sigorta denetimi kurulması; sanayide taşeron sistemine son verilerek emekçilerin, işçilerin haklarını istismar eden, engelleyen her girişimin yasaklanması,
 • Sosyal güvenlik sisteminin gerçek bir reformdan geçirilerek tüm halka, insanca bir sağlık ve emeklilik hizmeti sunar hale getirilmesi, bütün emekçilerin sosyal güvenlik sistemine alınması,
 • Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması, dolaylı vergilerin kaldırılması,
 • Asgari ücretin "açlık sınırı"nın üstüne çıkarılması ve vergi dışında tutulması,
 • "Açlık sınırı"nın altında bir gelire (şimdilik bu sınır 4 kişilik bir aile için net 300 milyon TL.) sahip ailelere sosyal yardım yapılarak, gelirlerinin açlık sınırının üstüne çıkmasının sağlanması,İşsizlik ve yıkıcı sonuçlarına karşı mücadele için
 • Her ne ad altında olursa olsun işten çıkarmaların yasaklanması,
 • Fazla mesainin geçici bir süre için kaldırılması,
 • Çalışma süresinin günlük 7, haftalık 35 saate düşürülmesi,
 • İşsiz kalanlara, hiçbir ön koşul aranmaksızın acilen işsizlik yardımının başlatılması,
 • Geliri açlık sınırının altındaki ailelerin kira, elektrik, su, çocukların eğitim ve sağlık harcamaları gibi temel giderlerinin karşılanması,
 • Belediyeler, ilgili sosyal güvenlik kuruluşları ile Fak Fuk Fon gibi kuruluşların kriz koşullarına uygun görevler üstlenmesi ve yukardaki talepleri gerçekleştirmek üzere görevlendirilmesi,
 • İşgüvencesi yasa taslağının, günün ihtiyaçları gözetilerek yeniden düzenlenmesi, işgüvencesinin gerçek bir güvence olarak yasada yer almasının sağlanması,
 • Belediyeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı gibi kurumların gençlere meslek edindirme amaçlı kurslar açması ve iş sağlanması için çalışmalar başlatması,
 • İşsizlik sigortasının işini kaybeden her işçinin yararlanabileceği bir şekilde düzenlenmesi, işsiz kalan işçi ve ailesine insanca yaşayabilecekleri bir gelir sağlanması için gerekli girişimlerin hızla yapılması,
 • İşsizlerin toplu taşıma araçlarından parasız olarak yararlanması.
 • ÖNCEKİ HABER

  Birlik için çağrı yetmez

  SONRAKİ HABER

  Sudan’da eylemler sürüyor: Eczacılar başkentte greve başladı

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa