06 Kasım 2001 22:00

Yeni ihale yasası hazır

Avrupa Birliği uzmanları ile birlikte hazırlanan ve kamunun mal ve hizmet alımını düzenleyen mevzuat iki ayrı tasarı olarak Meclis'e gelecek

Paylaş
Yeni ihale yasası hazırIMF ve Dünya Bankası'nın kredi şartı olarak öne sürdükleri ve Avrupa Birliği uzmanları ile birlikte hazırlanan yeni Kamu İhale Kanunu iki tasarı olarak Meclis'e gelecek. Kamu kurum ya da kuruluşlarının mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine ilişkin mevzuat, "Kamu İhale Kanunu" ve "Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu" olarak iki ayrı tasarı şeklinde düzenlendi. Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan Kamu İhale Kanunu Tasarısı "Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan bütün kurum ve kuruluşların yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri" düzenliyor.

AB normları esas alındıTasarı, kamu ihalelerinde Avrupa Birliği normları çerçevesinde kurallar getiriyor. Buna göre, kamu idareleri, yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olacaklar. İlgili mevzuat gereği Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için "ÇED olumlu belgesinin" alınması zorunlu tutulacak.Yeni düzenlemeye tabi ihalelerde "açık ihale usulü" ve "belli istekliler arasında ihale usulü" temel usul olarak uygulanacak. "Pazarlık usulü" ve "doğrudan temin" yöntemleri ise tasarıda belirtilen durumlarda kullanılabilecek. Aralarında doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemeyecek. İhale yetkilisi, o kuruluş bünyesinde oluşturulacak beş kişilik "ihale komisyonu" olacak. Komisyonda, biri başkan ve ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması koşuluyla ilgili idare personelinden en az dört kişi bulunacak.

İhale kurumu kurulacakTasarı, Kamu İhale Kurumu kurulmasını öngörüyor. Kurum, Kamu İhale Kurulu, başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşacak. Biri başkan ve biri başkan yardımcısı olmak üzere 9 kişiden oluşacak Kamu İhale Kurulu'nda, Maliye Bakanlığı'ndan iki, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'ndan üç, Danıştay ve Sayıştay'dan birer temsilcinin yanı sıra TOBB ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan kamu alımlarıyla ilgili meslek gruplarından birer temsilci yer alacak. Kurul üyeleri, gösterilecek iki katı aday arasından Bakanlar Kurulu'nca atanacak. Adayların önerilecek kurum ve kuruluşlarda en az 12 yıl hizmette bulunması, ihaleler konusunda en az 4 yıl çalışmış ve en az dört yılık bir yüksekokul mezunu olması koşulu aranacak. Üyeler beş yıl görev yapacak ve bir üye yeniden seçilemeyecek.Kamu İhale Kurulu, mevzuata aykırılık şikâyetlerini incelemek, uygulamaları yönlendirmek, ihale ve sözleşmelere ilişkin bilgileri toplamak gibi konularda çalışacak. Kurumun mal varlıkları devlet malı sayılacak ve alacakları hakkında kamu alacaklarına ilişkin yasa hükümleri uygulanacak.

Tip sözleşmelerKamu kurum ya da kuruluşlarının yapacağı ihalelerde hazırlanacak "tip sözleşme"ler esas alınarak, uygulama birliği sağlanacak. Kamu ihalelerine ilişkin yeni düzenleme kapsamında Kamu İhale Kanunu'na göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve uygulama esasları "Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Tasarısı"nda düzenlendi.Buna göre, kamu ihalelerine ilişkin mevzuatın uygulanmasında birliği sağlamak üzere, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin "tip sözleşme"ler Resmi Gazete'de yayımlanacak. İdareler, yapacakları sözleşmeleri bunları esas alarak düzenleyecekler. Tip sözleşmeler, Kamu İhale Kurumu tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Kamu İhale Kanunu Tasarısı'nın yürürlüğe gireceği tarihe kadar çıkarılacak. Bunlar yürürlüğe girinceye kadar mevcut sözleşme esasları uygulanacak.
ÖNCEKİ HABER

ABD helikopteri düştü

SONRAKİ HABER

Margit Stumpp: Türkiye’de basının durumu pek iç açıcı değil

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa