Anayasa görüşmeleri sürüyor

TBMM Genel Kurulu, "Kanunla yasaklanmış herhangi bir dilde yayın yapılamaz" şeklindeki fıkrayı Anayasa'dan çıkarttı.

Anayasa değişikliği görüşmeleri sürüyorTBMM Genel Kurulu, "Kanunla yasaklanmış herhangi bir dilde yayın yapılamaz" şeklindeki fıkrayı Anayasa'dan çıkarttı. Anayasa değişikliği teklifi çerçevesinde ayrıca, "kitle haberleşme araçlarından yararlanmayla ilgili sınırlamalar" ve "dernek kurma özgürlüğü" ile ilgili maddeler yeniden düzenlendi. İkinci gün de saat 11.00'de başlayan Anayasa değişikliği görüşmelerinde, gazetemiz yayına girdiği saatlerde 16'ıncı maddeye kadar gelindi. İdam ile ilgili değişiklik üzerinde anlaşma sağlandı ve "savaş, yakın savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışında ölüm cezası verilemez" hükmü getirildi.Önceki gün akşam geç saatlere kadar, şimdiye kadar olmadığı şekilde geniş bir katılımla gerçekleşen görüşmelerde, maddeler üzerinde gruplar adına 5'er dakikalık konuşmanın ardından maddeler birer birer oylandı. Teklifin 6'ıncı maddesinde, "milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması" sebebleri dışında, yetkili merciin kararı olmadıkça, kimsenin konutuna girilemeyeceği, arama yapılamayacağı, buradaki eşyaya el konulamayacağı hükmü kabul edildi. Yetkili merciin kararının da 24 saat içinde hakim onayına sunulması ve hakimin de 48 saat içinde kararını açıklaması zorunluluğu getirildi. Ayrıca teklifin 7'inci maddesinde de herkesin haberleşme hürriyeti olduğu ve gizliliği esası kabul edilmekle birlikte, bir önceki maddede getirilen "kamu düzeni, milli güvenlik" gibi sınırlamalar bu maddeye de eklendi.Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile ilgili maddede de benzer sınırlamalar yapılan konuşmalarda eleştirilerek, Anayasa'nın 13'üncü maddesinde çıkarılan genel sınırlamaların bütün maddelere yayıldığı eleştirileri yapıldı. Genel Kurul'un dünkü görüşmelerine ise iktidar partili bir kısım milletvekilinin yayınladığı deklerasyon damgasını vurdu. Oylama dışında görüşmelere çok az milletvekilinin katıldığı görüşmelerde, teklifin 10'uncu maddesi ile Anayasa'nın 28'inci maddesindeki "Kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dilde yayın yapılamaz" hükmü çıkarılarak, Kürtçe ile yayın yapma serbestliği getirildi.

Haberleşme hakkıTeklifin 11'inci maddesi, Anayasa'nın 31'inci maddesinin ikinci fıkrasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) uyarınca değiştirilmesini öngördü. Buna göre, kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanmaya ilişkin kanuni düzenlemeler sadece, "Milli güvenlik, kamu düzeni, genel ahlak ve sağlığın korunması" durumunda mümkün olabilecek. Yeni düzenlemeye göre 31'inci maddenin ikinci fıkrası şu şekilde değiştirildi: "Kanun, milli güvenlik, kamu düzeni, genel ahlak ve sağlığın korunması sebepleri dışında, halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz."Teklif üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalarda da Anayasa'nın "kökten değiştirilmesi ve sivil bir anayasa yapılması" gereğine işaret edildi. AKP Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek Anayasa değişikliğinin "dış zorlamalarla" yapıldığını belirterek, "Bu yanlıştır. Bu iç işlerimize, milli egemenliğe müdahaledir. Onun için anayasanın diğer maddelerinin tadilatını yapmalıyız. Bunu milli değerler doğrultusunda gerçekleştirmeliyiz" dedi. Dernek kurma özgürlüğüne ilişkin 12'inci madde de Anayasa'nın dernek kurma özgürlüğüne ilişkin 34'üncü maddesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca yeniden düzenlendi. Buna göre "Herkes (gerçek ve tüzel kişiler), önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma" özgürlüğüne sahip olacak. Dernek kurma özgürlüğü "milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hürriyetinin korunması sebepleriyle ve kanunla" sınırlanabilecek. Yeni düzenleme dernek kapatma veya faaliyetten alıkoymanın kanunda belirtilen hallerde hakim kararıyla yapılabileceğini, acil durumlarda bu konuda verilen yetkili merci kararının da öngörülen sürelerde hakim onayı aranmasını hükme bağladı. Yapılan konuşmalarda değişikliğin olumlu ancak yetersiz olduğu ifade edildi. MHP İçel Milletvekili Cahit Tekelioğlu ise özgürlüklerin insanın ve milletlerin gelişmesinde önemli olduğunu, ancak bir sınırı olması gerektiğini iddia etti. Geç saatlere kadar süren görüşmelerde 13'üncü madde ile "herkesin önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğu" kabul edildi. Ancak her maddede yinelenen genel gerekçeler bu maddede de yer alarak, gösteri ve yürüyüşlerin sözkonusu gerekçelerle yasaklanabileceği ifade edildi.

İdam maddesine kabulİdam hükmünü düzenleyen 15'inci madde de kabul edilirken, muhalefetin verdiği üç önerge kabul edilmedi. Madde üzerinde yapılan görüşmelerde DYP'li Ayvaz Gökdemir, partinin büyük çoğunluğu olarak idama karşı olmadıklarını ancak bu düzenlemenin Anayasa hükmü haline getirilmesinin yanlış olduğunu söyledi. TCK'da yapılacak bir değişiklikle idam cezasının kolayca kaldırılabileceği veya konabileceğini belirten Gökdemir, maddeye karşı oy kullanacaklarını söyledi. Diğer gruplar adına yapılan konuşmalarda maddenin onaylanacağı ifade edildi. MHP İstanbul Milletvekili Mustafa Verkaya, idamın bütün suçlar için çıkarılsa bile "terör" suçu için getirilmesi gerektiğini savunarak, maddeyi bu haliyle desteklediklerini söyledi. Yapılan oylamada "idam"ı düzenleyen 15''inci madde ile Anayasa'nın 38'inci maddesine yedinci fıkra eklenip, beş ve altıncı fıkralara da eklemeler yapılarak, düzenleme şöyle oldu; "Savaş, yakın savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışında ölüm cezası verilemez". "Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez." "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz."
www.evrensel.net