Ücrette esnek çalışma düzeni

Patronların çalışma mevzuatında yapılmasını istedikleri değişiklikler adım adım hayata geçiriliyor. Ücret sisteminin 'performans kriterlerine göre' yeniden düzenlenmesi için rapor hazırlandı.

Ücrette esnek çalışma düzeniÜcret sistemi esnek çalışma ilkelerine göre yeniden düzenleniyor. Yeni düzenleme ile işçilere 'çalıştıkları kadar ücret' ilkesinin yanı sıra 'verimliliklerine göre ücret' ilkesi de dayatılacak. Patronların çalışma mevzuatında yapılmasını istedikleri değişiklikler esas alınarak hazırlanan bir rapor ücret sistemini 'esnek çalışma ve kuralsızlaştırma' doğrultusunda yeniden düzenlemeyi öngörüyor. Rapor bu sistemin sendikalara kabul ettirilerek uygulanmasını da öngörüyor. Sekizinci 5 Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde toplanan Verimliliğe Dayalı Ücret Sistemlerine Geçiş konulu özel ihtisas komisyonunun raporunda, verimliliğe dayalı ücret sisteminin uygulanacağı belirtildi.

Yöneticiler eğitilecekÇalışanların performanslarının değerlendirilmesi için oluşturulacak ücret skalasını hazırlayacak yöneticilerin eğitilmesi yeni düzenlemenin yapılmasını zorunlu gördüğü işlerin başında geliyor. Rapora göre, tüm kamu ve özel kesim kuruluşlarındaki yönetici kadrolar, çağdaş yönetim teknikleri, toplam kalite yönetimi, verimlilik, eğitimin önemi ve verimliliğe dayalı ücret sistemleri konusunda eğitilecek. Rapor süslü cümlelerle asıl hedefin verimlilik artışı olduğunu ileri sürse de asıl amaç tıpkı 'kısa süreli çalışma'da olduğu gibi işçilerin ücretlerini düşürürken sömürü oranını artırmak. Rapor işyerlerinin de bu sisteme göre yeniden organize edilmesini öngörüyor.

Uzlaşma komisyonuRapor yeni ücret sisteminin patron ve işçilerin uzlaşması ile uygulanması gerektiğini öne sürerek, bu uzlaşma için 'işyeri yönetiminde reform' yapılmasını istiyor. Raporda ücret ve fiyat artışları birlikte ele alınıyor. Sistemde sendikaların ücret taleplerine de kısıtlama getirilerek, ücret artışları, sosyal yardımlar ve diğer ödemelerin verimliliğe dayalı ücret sistemlerinin gücünü zayıflatmayacak bir düzeyde gerçekleştirilmesi isteniyor. Böylece sendikalar 'uzlaşma komisyonu'na dönüştürülmek isteniyor. Verimliliğe dayalı ücret sisteminin yapılandırılması için Milli Prodüktivite Merkezi'nin görev almasının istendiği raporda sistemin yönetim, çalışan ve sendikaların onayı ile uygulamaya konulmasını şart koşuyor.

Rapordan öneriler
  • Performans oranları yeterli, hakça ve sistem kolay anlaşılabilir olmalı.
  • Performansa dayalı kazançlar günü gününe hesaplanmalı, ödeme devreleri kısa tutulmalı.
  • Sistemde, çalışanların kontrolü dışındaki nedenlerle standartlara erişilmemesi durumunda uygun koruyucu önlemler gösterilmeli.
  • Sistemde, çalışanların uygulamaya ilişkin yakınma ve anlaşmazlıklarını çözmek için etkili bir uzlaşma yöntemi geliştirilmeli.
    www.evrensel.net