17 Temmuz 2001 21:00

Hazine yağmasına Çankaya onayı

Ekonomiye kaynak sağlamak gerekçesiyle Hazine arazilerinin yabancıların yağmasına açılmasına olanak sağlayan yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.

Paylaş
Hazine yağmasına Çankaya onayı
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 4706 sayılı Hazine'ye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u onayladı.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayladığı bu yasa, Hazine'ye ait taşınmaz malların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması ve Bakanlar Kurulu kararı ile satış kapsamına alınan Hazine'ye ait taşınmazların satış işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Yapılan değişiklik, yasal engelleri kaldırarak yabancılara ve yabancı devletlere Türkiye topraklarının satılmasına olanak sağlıyor. Orman alanlarının imara açılarak talan edilmesine de yol açacak olan yasa, SİT alanlarını işgal edenleri de ödüllendirecek.
Bundan önce birçok yasa değişikliğinde olduğu gibi bu yasada da ilgili meslek odası ve sendikalar devre dışı bırakılarak işler belirlenecek kurul tarafından yürütülecek. Yasaya göre, Bakanlar Kurulu kararı ile satış kapsamına alınan Hazine'ye ait taşınmaz malların satışa sunulmasında karşılaşılan sorunları çözüme bağlamak, kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, satışı uygun görülenleri Bakanlar Kurulu'na teklif etmek, değer tespit ve ihale komisyonlarının görev sürelerini belirlemek üzere Maliye Bakanlığı müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında "Hazine Taşınmaz Malları Satış Koordinasyon Kurulu" oluşturulacak.
Her şey satılabilir anlayışı
"Bir çakıl taşından bile vazgeçmeyeceklerini" söyleyenler, yasayla birlikte artık tüm değerlerin bir fiyatı olduğunu ve bunun ödenmesi halinde her şeyin vazgeçilebilir olduğu düşüncesini taşıdıklarını göstermiş oldular. Bu anlayış çerçevesinde, satış kapsamına alınan Hazine'ye ait taşınmaz malların değer tespit işlemlerini yapmak üzere, taşınmaz malın satışının yapılacağı il veya illerde, il defterdarının başkanlığında bir "Değer Tespit Komisyonu" kurulacak. Tespiti yapılan malın satış ihalesini yapmak üzere bir de "İhale Komisyonu" oluşturulacak.
Maliye Bakanlığı'nca belirlenen ve kurul tarafından teklif edilen Hazine'ye ait taşınmaz mallardan uygun görülenlerin satışa çıkartılmasına Bakanlar Kurulu karar verecek. Değer Tespit Komisyonu, satış kapsamına alınan taşınmaz malların değer tespitini yaptıktan sonra 5 işgünü içerisinde kurula bildirecek. Kurul, 10 işgünü içerisinde üye tamsayısı ile toplanacak ve tespit edilen bedeli artırıp azaltabilecek.
Holding basınından duyurulacak
Satışa konu olan taşınmaz mala ilişkin ihalenin ilan metni tirajı yüz binin üzerindeki gazetelerin en az birinde yayınlanacak. Satış, kapalı zarf usulü ile teklif alma suretiyle yapılacak. Verilen teklifler hangi sebeple olursa olsan geri alınamayacak.
Orman Kanunu'na göre, Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerde Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmayacak.
Bu yerler, bakanlığın talebi üzerine İmar Kanunu ve uygulama yönetmeliklerindeki kısıtlamalara tabi olmaksızın gerektiğinde bölünebilecek veya birleştirilebilecek. Buralar, Harçlar Kanunu'nda yer alan harca esas değerinden az olmamak üzere rayiç bedeli üzerinden varsa öncelikle kullanıcısı orman köylüsüne, belediye ve mücavir alan içinde kullanıcısına doğrudan satılabileceği gibi, aynı amaçla harca esas metrekare birim değeri üzerinden ilgili belediyelere ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'ne de devredilebilecek.
Anayasa Mahkemesi'ne başvuru
Cumhurbaşkanı Sezer, yasanın bu hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Hazine'ye ait taşınmaz mallar, karşılıklı olmak, Dışişleri Bakanlığı'nın olumlu görüşü alınmak ve diplomatik amaçlı kullanılmak kaydıyla yabancı devletlere, Orman Kanunu, Turizm Teşvik Kanunu, Milli Parklar Kanunu uyarınca ormanlardan izin ve irtifak hakkını konu edilmiş yerler dışında üzerinde çeşitli amaçlarla kişiler lehine irtifak hakkı tesis edilmiş ise zemini ile üzerindeki bina ve tesislerin Hazine'ye geçmesi gereken kısmı, talep edilmesi halinde hak lehtarlarına doğrudan satılabilecek.
Belediye mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 50 milyar, dışındaki mallar için 10 milyar lirayı aşan miktarlar için taksit yapılacak.
Belediye ve mücavir alan dışında, köy ve mezraların yerleşme alanı içinde bulunan ve yüzölçümü beş bin metrekareye kadar olan Hazine'ye ait taşınmaz malları satın alacaklar veya bunların kanuni ve akdi halefleri, taşınmaz malın bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı olmaları veya 31 Aralık 2000 tarihinden beri o köyde ikamet etmeleri şartı aranacak.
Belediyelere rüşvet
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan Hazine'ye ait arsa ve arazilerin batış bedellerinin tahsil edilen kısımlarından, ilgili belediyeye yüzde 10, varsa büyükşehir belediyesine de yüzde 5 oranında pay verilecek. Bu oran Bakanlar Kurulu kararıyla iki katına kadar artırılabilecek. Hazine'ce yapılan taşınmaz mal satışları KDV'ye tabi tutulmayacak. Yasa, SİT alanı olması nedeniyle kesin inşaat yasağı getirilen, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu taşınmaz malların satışına bile izin veriyor.
ÖNCEKİ HABER

Nemrut'ta tarih dersleri!

SONRAKİ HABER

İran'da 2018 yılında 66 binden fazla kamu emekçisi işten atıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa