26 Haziran 2001 21:00

Taşı toprağı satıyorlar

Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı hakkında kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre, Hazine'ye ait taşınmaz mallar, yabancı devletlere ve yabancılara da satılabilecek.

Paylaş
Taşı toprağı satıyorlar
Hükümetler yıllardır uyguladıkları politikalarla ülkenin kaynaklarını yerli ve yabancı sermayeye aktarırken, şimdi de "müflis tüccarlar gibi" Hazine'ye ait taşınmazlar elden çıkarılıyor. İç kaynak paketinin önemli bir ayağı olarak gündeme getirilen Hazine'ye ait gayrimenkullerin satılması hakkındaki kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı, Bakanlar Kurulu kararı ile satış kapsamına alınan Hazine'ye ait taşınmazların satış işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Tasarıyla kamu arazilerini alanlara birçok imtiyaz tanınırken, yabancılar ve yabancı devletlere de Tapu Kanunu'ndaki engellere rağmen Türkiye topraklarının satılması planlanıyor.
Tasarıya göre, Bakanlar Kurulu kararı ile satış kapsamına alınan Hazine'ye ait taşınmaz malların satışa sunulmasında karşılaşılan sorunları çözüme bağlamak, kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, satışı uygun görülenleri Bakanlar Kurulu'na teklif etmek, değer tespit ve ihale komisyonlarının görev sürelerini belirlemek üzere Maliye Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında "Hazine Taşınmaz Malları Satış Kordinasyon Kurulu" oluşturulacak.
Satış kapsamına alınan Hazine'ye ait taşınmaz malların değer tespit işlemlerini yapmak üzere, taşınmaz malın satışının yapılacağı il veya illerde, il defterdarın başkanlığında bir "Değer Tespit komisyonu" kurulacak. Tespiti yapılan malın satış ihalesini yapmak üzere bir de "ihale komisyonu" oluşturulacak.
Yetki Bakanlar Kurulu'nun
Maliye Bakanlığı'nca belirlenen ve Kurul tarafından teklif edilen Hazine'ye ait taşınmaz mallardan uygun görülenlerin satışa çıkartılmasına Bakanlar Kurulu'nca karar verilecek. Satış kapsamına alınan taşınmaz malların değer tespit komsiyonunca değer tespiti yapıldıktan sonra bunu beş işgünü içerisinde Kurul'a bildirilecek. Kurul, 10 iş günü içerisinde üye tamsayısı ile toplanacak ve tespit edilen bedeli artırıp, azaltabilecek. Satış, kapalı zarf usulü ile teklif alma suretiyle yapılacak. Verilen teklifler hangi sebeple olursa olsan geri alınamayacak.
Orman talanının önü açılacak
Orman Kanunu'na göre, Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerde Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmayacak. Maliye Bakanlığı'nın talebi üzerine bu yerlerin daha önce kadastrosu yapılmamış ise fiili kullanım durumları dikkate alınmak suretiyle Kadastro Kanunu'nda belirtilen askı ilanı hariç, diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılacak, varsa üzerinde sonradan yapılanların kimlere ait olduğu kadastro tutanağında gösterilmek suretiyle Hazine adına tescil edilecek ve bu yerler Maliye Bakanlığı tasarrufuna geçecek.
Bu yerler Bakanlığın talebi üzerine İmar Kanunu ve uygulama yönetmeliklerindeki kısıtlamalara tabi olmaksızın gerektiğinde ifraz veya tevhit edilecek. Böylece "orman sınırları dışına çıkartılarak" orman alanlarının imara açılarak talan edilmesi mümkün olacak. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerden satışı yapılan taşınmazlar miras hükümleri hariç beş yıl süreyle üçüncü kişilere devredilemeyecek.
Ülke toprakları yabancılara da satılacak
Hazine'ye ait taşınmaz mallar, karşılıklı olmak ve Dışişleri Bakanlığı'nın olumlu görüşü alınmak kaydıyla yabancı devletlere satılabilecek. Tapu Kanunu'nda yer alan yabancılar için 30 hektar sınırlaması da bu tasarı çerçevesinde fiili olarak delinecek.
Orman Kanunu, Turizm Teşvik Kanunu, Milli Parklar Kanunu uyarınca 99 yıllığına kiralanan kamu arazileri, bu kişilere doğrudan satılabilecek. Doğrudan satış, kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere kanunla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarına, kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'na göre kurulan vakıflara da yapılabilecek.
Hazine'ye ait taşınmazların satış bedeli, ihalenin yapıldığı yıl bütçe kanununda belirtilen tutarın üzerinde ise taksitle de ödeme yapılabilecek. Belediye mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 50 milyar, dışındaki mallar için 10 milyarı aşan miktarlar için taksit yapılacak.
Hazine'ce yapılan taşınmaz mal satışları KDV'ye tabi tutulmayacak.
Sit alanlarını işgal edenlere ödül
SİT alanı olması nedeniyle kesin inşaat yasağı getirilen, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu taşınmaz malların, Hazine'ye ait taşınmaz mallarla değiştirilmesi işlemlerinde taşınmaz mal maliklerinin kabul etmesi halinde, SİT alanında kalan taşınmaz malların bedeli Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek. Mal sahiplerine taşınmaz malın bedelini gösterir bir belge verilecek ve bu belge Hazine'ce yapılan taşınmaz mal satışında ödeme aracı olarak kabul edilecek. Böylece SİT alanlarına kaçak bina yapanlar da ödüllendirilmiş olacak.
Hazine'ye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi olmayacak.
Tasarı, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
ÖNCEKİ HABER

Ezilen halkların türküleri

SONRAKİ HABER

Figen Yüksekdağ'a verilen hapis cezası onandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa