Tütüncülüğe darbe

Emperyalist kuruluşların krizden çıkış için şart koştuğu yasalar arasında olan ve tütün üreticilerini yerli ve yabancı tekellerin kucağına iten tütün yasa taslağı, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı.

Tütüncülüğe darbe
ABD, IMF, DB'nin dayattığı Derviş yasaları arasında yer alan ve tütüncülüğe darbe vuran tütün yasa taslağı, tütün ekim alanlarını ve miktarlarını sınırlıyor, taban fiyat uygulamasını kaldırıyor. Tütünde devlet tekeline son vererek tütün sektörünü yerli ve yabancı tekellere açıyor, TEKEL'in özelleştirilmesini gündeme getiriyor.
Emperyalist kuruluşların ekonomik krizi atlatmak için şart koştuğu yasalardan biri olan ve krizin çözümü ile hiçbir alakası olmayan "Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün yeniden yapılandırılması ile tütün ve tütün mamullerinin üretimine ve dış alım ve satımına ilişkin" yasa tasarıları tütün üretimine ve ihracatına darbe vuracak düzenlemeler getiriyor. Bu çerçevede tütün ekimi yapılacak bölgeler 42 ildeki 181 ilçe olarak tespit edilirken tütün üretimi yapacak gerçek ve tüzel kişiler, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan ekim belgesi almak zorunda olacak. Taslağa göre üretici tütünlerinin yazılı sözleşme esası veya açık artırma yöntemiyle alınıp satılacak. Böylece tütünde taban fiyat uygulamasından vazgeçilerek üretici tütün tekellerini ve tüccarların belirleyeceği fiyata mahkûm edilecek.
TEKEL özelleştirilecek
Taslakla tütün sektöründeki devlet tekeli kaldırılacak, yabancı ve yerli tütün tekellerinin Türkiye'de tütün mamulleri üretmelerine izin verilecek. Taslakta belirtilen şartları yerine getirenler, ürettikleri tütün mamullerini serbestçe satabilecek, fiyatlandırabilecek, dağıtabilecek ve ihraç edebilecek. Bu da tütün mamullerinde peş peşe zamları beraberinde getirecek. Tütün mamulleri üretmek ve satmak isteyenler, kurumdan belge alarak bu faaliyetlerini yapacaklar.
Taslak ile TEKEL kamu iktisadi kuruluşu niteliğinden çıkarılıp iktisadi devlet teşekkülü haline getirilecek. Bu TEKEL'in yüzde yüz devlete ait olmaktan çıkması ve hisselerin yüzde 50'den fazla özel sermayenin olması, yani özelleştirilmesi anlamına geliyor.
Piyasayı düzenlemesi için Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu oluşturulacak ve bu Tekel Genel Müdürlüğü'nün üzerinde olacak. Kurum Tekel Genel Müdürlüğü'nün görevlerini belirlemek, tütün ekim belgesi, üretim, satış ve uygunluk belgesi alınacak tutarlar ile tescil, izin ve ruhsat harçlarının tespiti ve tahsiline karar verme görevini üstlenecek. Türkiye'de üretilen veya ithalatı yapılan ürünlerin çeşitlerine karar verecek. Kurum üyeleri Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.
Yabancı marka egemenliği
Tasarının, "Tütün ve Tütün Mamulleri Ticareti" başlıklı 16'ıncı maddesinin ise "Sabancı Maddesi" olduğu ve Sabancı'yı korumak için ekleme yapıldığı söyleniyor. Sabancı'nın Philip Morris'i pazarlaması göz önünde tutularak getirilen değişiklikte, "Türkiye'de marka bazında sigara için en az 2 milyar adet, diğer tütün mamulleri için en az 1 milyon adet üreten ve satanlar, aynı markadan olmak üzere serbestçe ithalat yapabilecek, bunları fiyatlandırabilecek ve satabilecek" diyor. Bu yabancı markaların piyasaya hakimiyetini getirecek.
Tütün Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklerle, belirlenen alanların dışında tütün ekimi yapanlara, belirlenen yerler dışında üretim yapanlara 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve ağır para cezaları öngörülüyor. Bu sınırlı üretim pek çok üreticinin işsiz kalmasına neden olacak.
"Tarımsal Destekleme" başlıklı 20'inci maddesinde, tarımsal destekleme politikaları çerçevesinde üreticilere doğrudan Bütçe'den veya uluslararası kuruluşlardan sağlanacak kaynaklardan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak yapılacak her türlü ödemeleri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'na bırakılıyor. Geçici 1'inci madde de ise 2001'den sonra tütün üreticilerine desteğin yapılmayacağı, "Bakanlar Kurulu'nca 2000 ve 2001 yılı ürünü tütünlerinin devlet nam ve hesabına alımında bulunmak üzere bir kamu kuruluşu görevlendirilir" ibaresiyle yer alırken, 2002 ve sonrasında destekleme alımı yapılmayacağı görülüyor.
www.evrensel.net