Birlik ve kooperatifler işlevsizleştiriliyor

Hükümetin üreticilere yönelik saldırısı sürüyor. Yeni hazırlanan ve TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edilen tasarıya göre, birlik ve kooperatifler tamamen hükümetin denetimine sokuluyor.

Birlik ve kooperatifler işlevsizleştiriliyor
IMF'nin isteği ile yürürlüğe konulan "tarımda yeniden yapılanma" programı çerçevesinde hükümet, tarımsal birlik ve kooperatifleri işlevsizleştirmeye yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Üreticinin en büyük destekçisi durumunda olan birlik ve kooperatifleri tamamen Tarım Bakanlığı'nın denetimine sokacak ve bu kurumların bünyesinde bulunan sanayi kuruluşlarının özelleştirilmesini öngören yasa tasarısı, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi.
Hükümetin üreticilere yönelik saldırısı sürüyor. Yeni hazırlanan ve TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edilen tasarıya göre, birlik ve kooperatifler tamamen hükümetin denetimine sokuluyor. Üreticilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğu bu birliklerin bünyesindeki sanayi kuruluşları da tasarıya göre, özelleştirme kapsamına alınacak. Bu sanayi kuruluşları üç yıl içinde anonim şirkete dönüştürülecek ve özel sektöre açılacak.
Bu tasarının yasalaşması ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne İlişkin Kanun ve bu kanuna ek ve kanunda değişiklik yapan kanunlar ile Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği Kanunu yürürlükten kalkacak. Ancak, kanun yürürlüğe girmeden önce kurulmuş bulunan kooperatif ve birlikler başka bir işleme gerek olmaksızın kurulmuş sayılacaklar.
'Yeniden yapılanma kurulu'
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde örnek ana sözleşmeleri hazırlayacak. Kooperatif ve birlikler bir yıl içerisinde ana sözleşmelerini yasaya intibak ettirecekler. Ana sözleşmeleri intibak ettirmek için yapılacak genel kurullarda yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve yedekleri ile birlik temsilcileri ve yedekleri seçilecek. Birliklerin mevcut genel müdür ve genel müdür yardımcılarının görevleri intibak kararının alındığı genel kurul toplantısında organların seçimi ile sona erecek. Bunlar, yönetim kurulunun uygun bulması halinde yeniden atanabilecek.
Kooperatif ve birliklerin yeniden yapılandırılması, ekonomik etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi ve bu amaçla alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi konularında çalışma, inceleme ve önerilerde bulunmak üzere yedi üyeden oluşan Yeniden Yapılandırma Kurulu oluşturulacak.
Yeniden Yapılandırma Kurulu, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde Bakanlık ve Hazine Müsteşarlığı mensupları, öğretim üyeleri ya da konuyla ilgili deneyim sahibi kişiler arasından; biri bakanlık mensuplarından olmak üzere dört üye Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından belirlenecek. Ayrıca üyelerden biri Hazine Müsteşarlığı mensuplarından olmak üzere, iki üye müsteşarlığın bağlı olduğu devlet bakanınca, bir üye de birliklerin yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek ve Bakanlar Kurulu'nca 4 yıllığına atanacak.
Yeniden Yapılandırma Kurulu, faaliyetlerini yürütmek üzere "Yürütme Birimi" oluşturabilecek.
www.evrensel.net