16 Nisan 2000 01:00

Danıştay da Koç'a dokunamadı

Danıştay, Koç Üniversitesi'ne arazi tahsisine ilişkin Bakanlar Kurulu kararına karşı TMMOB'un açtığı davayı, YÖK Yasası'nda yapılan değişikliğe bağlayarak Koç Holding lehine sonuçlandırdı.

Paylaş
Danıştay da Koç'a dokunamadı
Danıştay 8. Dairesi, Koç Üniversitesi'ne arazi tahsisine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile Orman Bakanlığı'nın kesin izin ve tahsis işlemlerinin iptaline ilişkin davayı sonuçlandırdı. Daire, YÖK Yasası'nda yapılan değişiklikle "dava konusu işlemlerin hukuki denetim imkânı kalmadığı" gerekçesiyle, "davanın esasına ilişkin karar verilmesine yer olmadığına" karar verdi.
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanlığı'nın, İstanbul Sarıyer İlçesi Rumeli Feneri mevkiindeki Mavramoluz Devlet Ormanı içinde bulunan 160 hektarlık alanın 49 yıllığına Koç Üniversitesi'ne tahsisine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile Orman Bakanlığı'nın kesin izin ve tahsis işlemlerinin iptali istemiyle açılan dava sonuçlandı.
Hakim iptal istedi
Danıştay 8. Dairesi, Danıştay Savcısı ve Tetkik Hakimi'nin söz konusu karar ve işlemlerin iptali yönündeki görüşüne katılmadı. Dairenin gerekçeli kararında, Danıştay 8 ve 6. dairelerinin karar ve işlemlerin reddine ilişkin daha önce verdiği ortak kararın, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nca bozulduğu hatırlatıldı. Genel kurulun, YÖK Yasası'nın vakıf üniversitelerine kamu arazisi ve tesislerinin tahsis edilebileceğine ilişkin ek 18. maddesinin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesini bozmaya gerekçe yaptığı hatırlatılan kararda, bundan sonra yasa koyucunun Anayasa Mahkemesi'nce verilen iptal kararı üzerine hukuki boşluğu gidermek için düzenleme yaptığı belirtildi. YÖK Kanunu'nda değişiklik yapan düzenlemenin 30 Aralık 1999'da yürürlüğe girdiği ifade edilen kararda, bu yasanın geçici birinci fıkrasının daha önce yapılmış tahsis ve izin işlemlerini içerdiği belirtildi.
Yasa değişikliği kurtardı
Geçici maddeye atıfta bulunulan kararda, daha sonra şöyle denildi: "Bu madde hükmünde yer alan '...bu işlemlerin sonucuna bakılmaksızın...' ve '...Bakanlar Kurulu'nca belirlenen bedel karşılığında aynı mahal itibariyle bu kanuna göre kullanım hakkı tahsis yapılır...' ibareleriyle, geçici maddenin düzenleme amacı doğrultusunda olayımızda olduğu gibi önceki mevzuata göre kendilerine kullanım hakkı tahsis yapılmış ve izin verilmiş vakıf üniversitelerinin Anayasa Mahkemesi kararı sonrası karşılaştıkları hukuki ihtilaflar yasa koyucunun iradesi ile giderilmiştir. Madde hükmünün bir bütün olarak incelemesinden önceki işlemlerin geçersiz sayılacağı, ancak belirlenen koşulların yerine getirilmesi kaydıyla idarece bu işlemlerin yeni kanuna uygunluğunun sağlanacağı sonucu çıkmaktadır."
Anayasa'nın 125. maddesinin idari yargı denetimini hukuka uygunluk denetimiyle sınırladığı, aynı kurala İdari Yargılama Usulü Yasası'nda da yer verildiği hatırlatılan kararda, "4498 Sayılı Yasa'nın yürürlüğe girmesinden sonra ortaya çıkan hukuki durum karşısında önceki mevzuata göre tesis edilen dava konusu işlemlerin hukuki denetim imkânı bulunmamaktadır. Bu nedenlerle esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildi" denildi.
Diğer dava sürüyor
Karar bire karşı 4 üyenin oyuyla alındı. Üye Nurşen Çatal, hukuka aykırı oldukları saptanan idari işlemlerin, idari bir işlemle geri alınmadıkça hukuki varlıklarını sürdüreceğine işaret etti.
Danıştay 8. Dairesi'nin bu kararını TMMOB'un temyiz hakkı bulunuyor. Temyiz istemini daha önce ortak heyetin kararını bozan Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu görüşecek. Genel kurul, daire kararını onarsa hüküm kesinleşecek. Ayrıca, FP, 4498 Sayılı Yasa'nın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açmıştı. Bu dava henüz sonuçlanmadı.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

'Greviniz grevimizdir'

SONRAKİ HABER

Trump yine tehdit etti: Venezuela'ya en sert yaptırımları uygulamadık

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa