Yargıtay'dan kamu emekçileri

   aleyhine karar

Yargıtay'dan kamu emekçileri aleyhine karar Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kamu çalışanlarına sendika kurma ve faaliyette bulunma hakkı veren Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün 87 ve 151 sayılı sözleşmelerinin kamu çalışanlarına "işbırakma" hakkı tanımadığına, bu konuda ayrıca yasal düzenleme yapılması gerektiğine karar verdi.
KESK'in çağrısıyla mali ve sosyal durumlarının düzeltilmesi için hükümeti uyarmak amacıyla 18 Nisan 1996'da yapılan işbırakma eylemine İstanbul Taksim PTT Müdürlüğü'nde çalışan bir grup memur da katıldı. Bu memurlardan 13'ü hakkında açılan davada, Beyoğlu Asliye Ceza Mahkemesi, memurları, Türk Ceza Kanunu'nun "görevi terk" fiilini düzenleyen 236. maddesi ve Devlet Memurları Yasası'na göre 420 biner lira ağır para ve 3 ay memuriyetten men cezasına çarptırdı ve bu cezaları erteledi.
Önce bozuldu
Bu kararın temyiz istemini görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını 2'ye karşı 3 üyenin oyuyla bozdu. Dairenin bozma kararında, Anayasa'nın 53. maddesinde ve Devlet Memurları Yasası'nın 22. maddesinde yapılan değişiklikle kamu çalışanlarına sendika kurma ve bu tür kuruluşlara girme hakkı tanındığı hatırlatılarak şöyle denildi: "1993'te TBMM tarafından onaylanarak Anayasa'nın 90. maddesine göre iç hukuk halini alan ILO'nun 87 ve 151 sayılı sözleşmelerinde de sendikanın amaçları doğrultusunda üyelere etkinlikte bulunabilme olanağı sağlamış olması sonucunda, sanıkların eylemlerinin suç oluşturup oluşturmadığı hususu tartışılmadan hükümlülük kararı verilmesi isabetsizliğinden bozulmuştur."
Sonra onandı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnamesinde "bozma" yönünde görüş bildirmesine rağmen, Dairenin aynı yöndeki kararından sonra itiraz etti. Anayasa'nın ve Devlet Memurları Yasası'nın kamu çalışanlarına sendika kurma ve üye olma hakkı tanıdığı, ancak "grev, işbırakma, işi yavaşlatma" olanağı tanımadığı savunulan itirazda, yerel mahkeme kararının onanması talep edildi.
İtirazı görüşen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ikinci görüşmede 12'ye karşı 18 üyenin oyuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını kabul etti ve yerel mahkemenin 13 memur hakkında verdiği mahkûmiyet kararını onadı.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararı yerel mahkemeler için emsal oluşturacak.
www.evrensel.net