Vergi Kanunu'nda değişiklik yapıldı

Akaryakıt Tüketim Vergisi'nin nispi olarak alınması uygulamasından vazgeçilmesini öngören yasa tasarısı, TBMM'de onaylandı.

Vergi Kanunu'nda değişiklik yapıldı
Akaryakıt Tüketim Vergisi (ATV)'nin nispi olarak alınması uygulamasından vazgeçilerek maktu vergi uygulamasına geçilmesini öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda benimsenerek yasalaştı. Yasa, maktu olarak alınacak ATV'nin toptan eşya fiyatları endeksine göre aylık olarak artırılmasını hükme bağlıyor.
Vergi Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre, deprem mağdurundan alacağı olan vergi mükellefinin bu alacağını mahkeme kararı olmaksızın gider göstermesi hükme bağlanırken, yayın kuruluşlarının özel işlem vergisi, aynı matrahtan RTÜK ile eğitime katkı payları da alındığı için düşürülüyor. Kurumlar Vergisi'ne tabi mükellefler, iştirak ve gayrimenkullerinin satışından elde ettikleri payı sermayeye ekledikleri takdirde bunun gelir vergisini ödemeyecekler. Bu muafiyet, kurumların turizm yatırımları veya işletme belgesine sahip turizm tesislerinin tamamını veya bir kısmını teşvik belgeli yatırım yapmak üzere kurulacak bir şirkete sermaye olarak koyması halinde de uygulanacak.
KDV gümrüğe uyumlu olacak
Yasa ile Katma Değer Vergisi (KDV), 5 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan Gümrük Vergisi'ne uyumlu hale getiriliyor. İhraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin ithalinde ödenmesi gereken KDV'yi teminata bağlamak suretiyle işlem yaptırmaya, bu uygulamanın kapsamı ile usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak. Yapılan düzenleme ile deprem ve sel felaketinden etkilenen mükelleflerin kaybettikleri mallara yüklenilen Katma Değer Vergisi indirilecek.
Yasa, 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun yürürlükten kaldırılması ve yerine 5 Şubat'tan itibaren 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun yürürlüğe girmesi nedeniyle Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde de paralel düzenlemeler yapılmasını öngörüyor. Dünya petrol ürünlerinde meydana gelen artışların tüketiciye daha fazla yansımasına neden olan, akaryakıt tüketim vergisinin nispi olarak alınması uygulamasından vazgeçilerek maktu vergi uygulamasına geçilecek. Ancak verginin maktu olarak alınması nedeniyle vergi hasılatında zaman içinde meydana gelebilecek aşınmayı önlemek için maktu olarak belirlenen tutarlar, toptan eşya fiyatları endeksine göre aylık olarak artırılacak. Ayrıca maktu tutarların Avrupa para birimi veya yabancı para birimi karşılığı Türk Lirası olarak uygulatma ve bu uygulamanın hangi dönemler için yapılacağını belirleme konusunda Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
ATV hesaplaması
ATV kurşunsuz benzinin litresinde 287 bin 650, süper benzinde 291 bin 955, normal benzinde 277 bin 939, gazyağında 199 bin 69, motorin ve marine dieselin litresinde 192 bin 192, kalorifer yakıtının kilogramında 53 bin 547, fueloil çeşitlerinin kilogramında 7620, sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitlerinin (LPG, bütan, propan) kilogramında 1581 lira olarak hesaplanacak. Yayın kuruluşlarının reklam gelirlerinden ödedikleri özel işlem vergisi tutarı, eğitime katkı payı tutarının yüzde 10'unu geçmeyecek. Bu düzenleme ile aynı gelirden yüzde 5 oranında eğitime katkı payı, yüzde 5 oranında RTÜK payı, yüzde 5 oranında da özel işlem vergisi ödendiği için yüzde 15'i bulan kesinti, mağduriyeti önlemek için düşürülüyor.
Yasanın yayımlandığı ay içinde yapılan satışlara ait ATV, izleyen ayın 10'uncu günü akşamına kadar beyan edilecek ve aynı süre içinde ödenecek. Bakanlar Kurulu, sınır ticareti kapsamında ithal edilen mallara ilişkin olarak tahsil edilen ATV'nin yüzde 5'ine kadarlık kısmını, sınır ticareti yapan illerin özel idarelerine aktarmaya yetkili olacak.
www.evrensel.net