Elektriğe YÖK düzeni

Elektrik sektörünün tamamen özelleştirilmesini öngören "Elektrik Enerjisi Piyasası Kanunu" taslağı çerçevesinde oluşturulması düşünülen "Elektrik Piyasası Kurulu", cumhurbaşkanına bağlanıyor.

Elektriğe YÖK düzeni
Elektrik sektörünün tamamen özelleştirilmesini öngören ve önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması beklenen "Elektrik Enerjisi Piyasası Kanunu" taslağı çerçevesinde oluşturulması düşünülen "Elektrik Piyasası Kurulu", cumhurbaşkanına bağlanıyor. Taslak ile kurul üyelerini atama ve görevden alma yetkisi tamamen Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Bu haliyle Elektrik Piyasası Kurulu, üniversitelerdeki "YÖK" düzenini anımsatıyor.
Özel bir danışman firmaya hazırlatılan ve önümüzdeki dönemde gündeme getirilmesi düşünülen "Elektrik Enerjisi Piyasası Kanunu" taslağı, elektrik piyasasını baştan aşağı yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Hazırlanan taslak, İngiltere'de 1989 yılında hazırlanan yasayı kendine temel alıyor.
Taslak elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve perakende satışı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile özel şirketler arasında "imtiyaz sözleşmeleri" imzalanmasını öngörürken, oluşturulacak "elektrik piyasasının" düzenlenmesi görevini de "Elektrik Piyasası Kurulu"na devrediyor.
Nitekim taslağın "üçüncü bölümünde" yer alan 15. maddede, oluşturulacak bu kurulun görevleri şöyle sıralanıyor:
"Kurul, görevini yerine getirmek için gerekli gördüğü yönetmelikleri, teşvikleri, cezaları ve denetimleri geliştirip yürürlüğe koyma yetkisine haizdir. Ayrıca kurul, kendi alanına giren her türlü konuda karar verebilmek için gerekli bilgiyi isteme ve alma yetkisine sahiptir. "
Taslakta elektrik işleri bir kamu kuruluşu olan TEAŞ ve TEDAŞ'tan alınarak adeta bu kurula devrediliyor. Böylece kamu hizmeti "imtiyaz sözleşmeleri" ile özel sektöre devredilirken, bu işlerin denetlenmesi ve düzenlenmesi de kamunun dışında bir kuruma devredilmiş oluyor.
Elektrik Piyasası Kurulu'nu oluşturacak üyelerin atanması ve görevden alınması ise tamamen cumhurbaşkanına bıkarılıyor. Yani TBMM ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEAŞ, TEDAŞ tamamen devre dışı bıkarılmış oluyor.
www.evrensel.net