Sonucu değiştirecek bir birliktelik gerekiyor

Sonucu değiştirecek bir birliktelik gerekiyor
Sonucu değiştirecek bir birliktelik gerekiyor

7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak genel seçimler, hem ülke gündemindeki sorunlar açısından hem de dünyanın ve ülkemizin de içinde bulunduğu Ortadoğu’daki koşullar açısından son derece önemlidir.

Kani BEKO*

7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak genel seçimler, hem ülke gündemindeki sorunlar açısından hem de dünyanın ve ülkemizin de içinde bulunduğu Ortadoğu’daki koşullar açısından son derece önemlidir.
Yargı ve yargıç bağımsızlığının ortadan kalkmış olması, yargının siyasallaştırılması; Meclis iradesinin otokratik bir iktidar kliği tarafından ele geçirilmesi, rejimin çoğulcu parlamenter sistemden otoriter bir başkanlık sistemine kaydırılması, Anayasal güvencelerin ihlal edilmesi; Özgür medyanın ortadan kaldırılması, medyaya iktidar yandaşı sermaye kliğinin hakim kılınması; Laik devletin temelden sarsılması, dinin siyasallaştırılması ve iktidar kliğinin kitleleri yönetme aracına dönüştürülmüş olması Türkiye’nin önemli sorunları olarak karşımızda durmaktadır.
Bu sorunlara üstü yalanlarla örtülen ağır ekonomik kriz ve giderek yükselen işsizliği; eşitsizliklerin derinleşmesini; etnik, mezhepsel ve dinsel kaynaklı toplumsal çatışma risklerinin artmasını da eklemek gerekmektedir.
İşçi sınıfının güvencesiz ve sendikasız çalışmaya mahkum edilmesi, en temel sendikal hakların ihlal edilmesi, emek sömürüsünün artması, gerçek ücretlerin gerilemiş olması gibi sorunlar artık yapısal bir nitelik kazanmış durumdadır.
Bütün bunlar Türkiye’nin çok derin bir ekonomik, sosyal ve siyasal kriz içinde olduğunun göstergesidir. Bir başka boyutuyla derin bir demokrasi bunalımı söz konusudur.
Diğer yandan dünya, yeni bir kutuplaşmanın eşiğindedir. Emperyalizm tüm acımasızlığı, saldırganlığı ve barbarlığı ile dünyayı, özel olarak da Ortadoğu’yu teslim almıştır. Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki enerji kaynakları üzerindeki hakimiyeti kaybetmemek için emperyalist devletlerin müdahalesinden kaynaklanan ve tüm bölge ülkelerini kapsayan çatışma, ayrışma, parçalanma ve şiddetin yarattığı kaos, artık bölge sınırlarını da aşarak başta Avrupa olmak üzere dünyanın sorununa dönüşmüştür.
İstikrarsızlık ve şiddetin kaynağı bir bölgede yer alan Türkiye’nin bölgeye barışı hakim kılacak bir konumda olmadığı, aksine etnik, mezhepsel ve dinsel nitelikli gerilimlerin tarafı olduğu ortaya çıkmıştır.
AKP İKTİDARI ÖMRÜNÜ TAMAMLADI
Bu iç ve dış koşullar altında sorunlara çözüm olabilecek bir iktidar ihtiyacı yaşamsaldır. İçteki ağır demokrasi sorunlarının kaynağı haline dönüşen, bölgesel ve dış dünyada yaşanan sorunların kimi zaman kaynağı olan, çoğunlukla etkisiz kalan AKP iktidarının ömrünü tamamladığı gerçeğiyle yüz yüzeyiz. İktidar tüm bu sorunların altında ezilmekte, ezildikçe de iktidarı kaybetmemek için daha baskıcı ve kıyıcı olmaktadır.
Bu nedenlerle, DİSK’in ayrılmaz parçası olduğu ilerici, devrimci ve demokrat güçlerin, emek güçlerinin 2015 seçimlerinin sonucunu değiştirecek dayanışma ve birlikteliği inşa etmek görevi bulunmaktadır. Bu görevin ihmal edilmesi, ertelenmesi, önemsenmemesi ülkenin diktatörlüğe ve gericiliğe terk edilmesi anlamına gelecektir.
Öncelikle tüm siyasal görüşlerin mutlaka yeni Meclis çatısı altında temsiline olanak verecek yasal düzenlemeleri zorlamak gerekmektedir. Seçim barajının kaldırılması başlıca talebimizdir.
Muhalefet partilerinin hem AKP’yi geriletecek hem de muhalefet partilerine verilecek oyların boşa gitmemesi için etkili politikalar geliştirmesine ihtiyaç vardır. Bunun için seçmeni sandığa çekecek birliktelikler ve ittifaklar üzerinde şimdiden konuşulmalıdır. Bu tür ittifak arayışlarının daha fazla milletvekili kapmaya odaklanması ise başarısızlığı peşinen kabul etmektir. Bunun yerine bağımsız, demokratik ve özgür bir Türkiye’yi kuracak bir siyasal yenilenme programı ile ortaya çıkmak gerekir. Bu temelde bir siyasal yenilenme programı tüm oyların sonuçlara yansıması ve sandıktan uzak duran seçmeni sandığa çekmek için de önemlidir. Bu aynı zamanda Türkiye’nin büyük sorunları konusunda siyasal uzlaşmalara da kapı açacaktır.
Seçim politikaları, karşı devrim sürecine son vermeye ve bağımsızlık, demokrasi, toplumsal eşitlik, adalet ve özgürlük ekseninde yeni bir Türkiye’yi kurmaya odaklanmalıdır. Karşı devrimle birlikte hırsızlık, yalan, dolan, talana da son verecek temiz bir Türkiye talebi için halkı hareketlendirmek ve güven vermek hepimizin temel görevidir.

*DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK) GENEL BAŞKANI

İLGİLİ HABERLER

28 Ocak 2015 04:56
7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak genel seçimler, hem ülke gündemindeki sorunlar açısından hem de dünyanın ve ülkemizin de içinde bulunduğu Ortadoğu’daki koşullar açısından son derece önemlidir.

DİĞER HABERLER